Norad på klimatoppmøtet

6 – 18. november samles representanter for alle land som har undertegnet FNs klimakonvensjon til FNs årlige klimatoppmøte. Her utveksler partene erfaringer og vurderer framgangen i det internasjonale klimaarbeidet og drøfter veien videre.

Møtet, som kalles COP27 (Conference Of the Parties, 27. møte i rekken), finner sted i Sharm el-Sheikh i Egypt.  Med 45.000 delegater fra 192 land er COP27 «motoren» i Parisavtalen og den viktigste møteplassen for partene i Klimakonvensjonen. Partene i klimaavtalen gjør på møtet opp status og drøfter tilpasninger eller nye målsetninger. 

Et alvorlig bakteppe
Bakteppet for COP27 er at verden må øke takten i klimaarbeidet. Verden er ikke på vei til å nå målene i Parisavtalen om å begrense den globale temperaturøkningen ned mot 1,5 grader. Til møtet har klimakonvensjonssekretariatet fått utarbeidet en ny rapport  «2022 NDC Synthesis Report», som peker på at innsatsen for å begrense klimaendringene må økes betraktelig. En annen rapport som lanseres på møtet, og som Norad har støttet økonomisk, er «The GCA State and Trends in Adaptation Report 2022 (STA22)» av organisasjonen «Global Center on Adaptation». Dette er den hittil mest omfattende rapporten over eksisterende og fremtidige klimarisker og løsninger for klimatilpasning i Afrika. Norad støtter også FNs miljøprogram, UNEP, som jevnlig legger frem rapporter om gapet mellom behov for innsats og hva som er status innen både utslippsreduksjoner og klimatilpasning (Emissions Gap Report 2022 (unep.org) og Adaptation Gap Report 2021 (unep.org)).      

Det vil derfor på møtet være fokus på hvordan verden raskt kan forsterke innsatsen og iverksette konkrete tiltak for å begrense klimagassutslippene.  

Samtidig blir konsekvensene av klimaendringene stadig tydeligere, noe ikke minst sommerens flomkatastrofe i Pakistan viste. Behovet for at land og samfunn tilpasser seg klimaendringene og deres konsekvenser er stort. Klimatilpasning innebærer å ruste land og samfunn slik at de bedre kan stå imot for eksempel tørke, ekstrem nedbør og flom. Det er ofte de fattigste landene som rammes hardest av klimaendringene. På klimatoppmøtet vil det derfor være en diskusjon om hvordan u-land skal støttes for å håndtere effektene av klimaendringer.  

Norge bidrar 
En sentral bærebjelke i Parisavtalen er at rike land skal bistå dem med minst ressurser i å lykkes i sin egen omstilling, både til en økonomisk utvikling med lave klimagassutslipp og til å tilpasse seg klimaendringene. Det krever både penger og kompetanse, og dette bidrar Norge til. På fjorårets klimatoppmøte varslet regjeringen at den ville doble norsk klimafinansiering til 14 mrd. kroner innen 2026. Av dette skal finansieringen av klimatilpasning tredobles. Norsk bistand bidrar på flere felt, ikke minst Klima og skoginitiativet (bevaring av regnskog), utbygging av fornybar energi og støtte til klimatilpasning og matsikkerhet. 

Norge støtter også en rekke sårbare land slik at representanter fra disse landene får finansiell mulighet til å delta i forhandlingene, noe som også videreføres kommende periode.  

En viktig møteplass 
Ved siden av de formelle forhandlingene er COP27 også verdens største møteplass for aktører som jobber med klima. Det arrangeres under forhandlingene et hundretalls sideevent og seminarer for å presentere ulike tiltak for å møte klimautfordringene. Norad deltar aktivt på COP27, både under selve forhandlingene og på ulike sideevent. Disse eventene er også en arena til å lansere nye initiativ.  

Norad er på COP27 representert ved direktør for Avdeling for Klima og Miljø, Stig Traavik og seniorrådgiver Ragnhild Valstad fra Seksjon for Natur og klima. «COPen er en av verdens viktigste møteplasser for alle som er opptatt av sammenhengen mellom klima, natur, utvikling og fattigdom», sier Traavik. «I Norad har vi forberedt en rekke avtaler som våre politikere vil undertegne innen energi, tilpasning og mat. Vi kommer til å benytte anledningen til å lytte til partnere fra det globale sør og dele våre prioriteringer og erfaringer med andre», sier han videre. I løpet av de fem dagene de er i Egypt planlegger Traavik og Valstad å representere Norad med innlegg på 7 eventer, flere titalls bilaterale møter samt 6 – 7 arrangementer der de skal følge utviklingsministeren. 

Initiativ mot ekstremvær 
Blant temaene der norsk bistand gjør seg særlig gjeldende er klimatilpasning i forbindelse med blant annet matsikkerhet. Norge vil på et event 9. november varsle økt innsats innen utvikling av varsling av ekstremvær i utviklingsland, noe som vil redde liv, avlinger og materielle verdier, gjennom bidrag til FN-fondet SOFF (Systemic Observation Financing Facility). Norge vil også varsle økt innsats for tilgang til fornybar energi i Afrika. Tilgang til ren energi er viktig for selvforsyning og matsikkerhet ved stabil irrigasjon i jordbruket eller avkjøling av matvarer. 

Blandet finansiering 
Norad har også et stort engasjement innenfor blandet finansiering. Det går ut på å bruke noe bistandsmidler til å redusere risiko i prosjekter for derved å utløse større investeringer av privat kapital til prosjekter i utviklingsland. Her vil utviklingsministeren lansere flere nye norske initiativ, både med hensyn til direkte støtte og teknisk assistanse til å utvikle infrastruktur, transparens og informasjon. 

Du kan følge klimatoppmøtet COP27 her. 

 

 

 

Publisert 08.11.2022
Sist oppdatert 08.11.2022