Norad krever 25 millioner kroner tilbakebetalt fra jordbruksorganisasjon i Tanzania

Norad har avdekket mangelfull regnskapsførsel og sviktende internkontroll og krever tilbake store deler av tilskuddet til organisasjonen Agricultural Council of Tanzania (ACT).

Norads internrevisjonen har i samarbeid med ambassaden i Tanzania – og ved bruk av et revisorfirma i Tanzania – undersøkt pengebruken til Norads tidligere tilskuddsmottaker Agricultural Council of Tanzania.

– Funnene våre er omfattende og til dels meget alvorlige, og Norad vil kreve tilbake et betydelig beløp, sier Svend T. Skjønsberg, leder for Norads internrevisjon.

Et krav på 2.573.950 USD (cirka 25 millioner NOK) er denne uken sendt til ACT. Totalt 127 millioner kroner er tilført organisasjonen fra Norad og Norges ambassade til Tanzania mellom 2006 og 2021.

Klare avtalebrudd
Kravet kommer som følge av en finansiell gjennomgang av utvalgte sider ved ACTs forvaltning av en tilskuddsavtale med Norad i perioden 2015 til 2020. Gjennomgangen ble utført i løpet av høsten 2021 og våren 2022 – på oppdrag for Norad og ambassaden. Varslingssaken ble opprettet 1. juni 2021 grunnet mistanke om misligheter og mislighold av avtalen, som følge av et eksternt varsel.

Granskningen viste klare avtalebrudd, som svært mangelfull regnskapsførsel med fravær av dokumentasjon og generelt sviktende intern kontroll.  ACTs styrende organer er bedt om å utrede flere uavklarte og uryddige forhold som granskningen avdekket.  Svikt i avtalen mellom ACT og underleverandøren Conservation Farming Unit, Tanzania (CFU), samt oppfølging av denne fra ACTs side innebar at store deler av misligholdet fant sted hos denne underleverandøren.

Nulltoleranse
Skjønsberg understreker at Norad har nulltoleranse for korrupsjon og økonomiske uregelmessigheter. Norad er pålagt å reagere på økonomiske uregelmessigheter som setter bruken og nytten av norske bistandsmidler i fare. Dette kan slå kraftig ut i form av tilbakebetalingskrav når det avdekkes ukorrekte regnskaper, manglende dokumentasjon og sviktende interne rutiner hos tilskuddsmottaker. 

– Ledelsen i Norad ser svært alvorlig på denne saken. Alle mottagere av tilskudd fra Norad skal følge avtalens regler for forvaltningen av mottatte midler i tråd med program og budsjett. Dette gjelder uten unntak, enten tilskuddsmottaker er en norsk eller utenlandsk organisasjon, sier Martha Haukaas, kommunikasjonsdirektør i Norad.

– Når det først har skjedd et alvorlig underslag, er vi glade for at Norad har gode systemer og handlekraft slik at vi fikk avdekket disse forholdene, og nå vil gjøre det vi kan for å få pengene tilbake og fortsatt arbeide for å hele tiden forbedre kontroll og kvalitet i bistanden, avslutter Haukaas.

Publisert 31.08.2022
Sist oppdatert 31.08.2022