Ny rapport: Klimasmart landbruk kan øke lønnsomheten for de fattigste og mest utsatte

Om lag 80% av matproduksjonen i de fattigste landene er mest sårbar for klimaendringer og katastrofer.

Klimasmart landbruk (CSA – Climate-Smart Agriculture) kan, om det utformes og implementeres godt, øke produktivitet og lønnsomhet og gjøre landbruket mer mostandsdyktig mot klimaendringer og redusere utslipp av drivhusgasser. Det er noen av funnene i ny rapport fra Norad.

Klimaendringer, matsikkerhet og matsystemer er sentrale og sammenknyttede konsepter som har vekket betydelig oppmerksomhet, særlig i forbindelse med bistandsutvikling for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

De fattigste er mest utsatt

Matproduksjon i utviklingsland er særlig påvirket av klimaendringer. Det anslås at 80 prosent av matproduksjonen i de fattigste landene skjer hos småbønder som også er mest utsatt for så vel klimaendringer som eksterne påvirkninger som pandemien.

Klimasmart landbruk (CSA – Climate-Smart Agriculture), er en integrert tilnærming som kan bidra til bærekraftig utvikling og økt matsikkerhet. Den baserer seg på tre hovedpunkter: bærekraftig økning av landbrukets produktivitet og lønnsomhet, tilpasning og økt motstandskraft mot klimaendringer, og reduksjon av utslipp av drivhusgasser.

– Matsikkerhet, fattigdom og klimaendringer må ses i sammenheng, heter det i rapporten, som har to siktemål.
For det første gir rapporten en oversikt over metoder som inngår i klimasmart landbruk, mulige synergier og ulemper, og hvilke større utfordringer som kan stå i veien.

For det andre gir rapporten et overblikk over norsk bilateral og øremerket bistand rettet mot CSA aktiviteter på DAC-sektornivå i perioden 2009-2021. Her peker rapporten på norsk bistands evne til å velge ut de mest sårbare landene for klimasmart landbruk, og sammenhengen mellom politisk forpliktelse og handlinger I forbindelse med matsystemer og klimaendringer.

– Det er nødvendig med ytterligere evaluering også i langsiktig perspektiv for å gi en mer omfattende bedømmelse av hva som virker og hva som kan forbedres ytterligere, avslutter rapporten.

Les hele rapporten "Climate-smart agriculture: the role of Norwegian development assistance" her.

Publisert 10.05.2022
Sist oppdatert 10.05.2022