Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring andre kvartal 2021

Internrevisjonen har i perioden 1. juli – 30. september 2021 opprettet 13 varslingssaker.

I samme periode ble 22 saker avsluttet, hvorav 12 med reaksjon:

  • Totalt tilbakebetalt til Norad er 792.283 norske kroner.
  • Totalt tilbakebetalt til tilskuddsmottakers prosjekter er 644.763 norske kroner.
  • Se flere detaljer på regjeringen.no.

Midler fra Klima- og miljødepartementet:

Tre av sakene gjaldt KLD-midler, og vises derfor ikke på UDs oversikt.

Av de tre sakene som ble avsluttet i denne perioden, var kun én med reaksjon: 

  • Varslingssak 1743 gjaldt Regnskogfondets lokale partner i Indonesia. Rapport fra spesialrevisjon avdekket ikke-dokumenterte utgifter. 731.913 norske kroner ble tilbakebetalt til Norad.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 20.10.2021
Sist oppdatert 20.10.2021