Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring første kvartal 2021

Norad varslingsteam mottok 21 varsler i løpet av årets første tre måneder.

I alt 11 saker ble lukket, hvorav fem med reaksjon. I en av de fem sakene med misligholdt kontrakt ble det betalt tilbake 1.103 kroner til Norad, i fire saker ble det betalt tilbake til sammen 473.954 kroner til prosjektets formål.

 

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 13.04.2021
Sist oppdatert 13.04.2021