Gutter bærer murstein, Bangladesh
Foto: G.M.B. Akash

Norad inngår nye avtaler om bekjempelse av moderne slaveri

Kampen mot moderne slaveri er en ny prioritet i norsk bistand. Gjennom en helt ny tilskuddsordning, har Norad nå inngått åtte nye avtaler med sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for å avskaffe moderne slaveri.

– Slaveriet er ikke noe som bare hører historiebøkene til. Fortsatt jobber mer enn 40 millioner mennesker i verden jobber under slaveliknende forhold. Og pandemien har ført til at sårbare grupper er blitt enda mer utsatt for å havne i moderne slaveri, forteller Ritika Dhall, underdirektør i avdeling for sivilt samfunn og privat sektor i Norad.

– Derfor er denne nye satsingen innen bistand viktigere enn noen sinne, understreker hun.

I 2020 ble det etablert et eget norsk bistandsprogram med en hovedmålsetting om å redusere utbredelsen og omfanget av moderne slaveri. Programmet skal blant annet bidra til nødvendige endringer hos både myndigheter og næringslivet i utvalgte partnerland, slik at de tar de nødvendige grep for å avskaffe moderne slaveri.

– Målet er også å styrke sårbare gruppers motstandsdyktighet mot rekruttering til moderne slaveri, sier Dhall.

Det nye bistandsprogrammet åpner for samarbeid med ulike aktører på landnivå, og samarbeid med sivilt samfunn er løftet frem som spesielt viktig for å oppnå gode resultater.

190 millioner kroner til åtte organisasjoner

Det er satt av til sammen 190 millioner i perioden 2020-2023 til sivilsamfunnsaktørers innsats mot slaveri. Disse midlene ble lyst ut i en åpen internasjonal søknadsrunde for sivilt samfunn med søknadsfrist 1. oktober 2020.

Utlysningen prioriterte særlig landbrukssektoren og Ghana, Etiopia, Malawi og Uganda.

Norad mottok 56 søknader til en verdi av ca. NOK 1,3 milliarder innen fristen. Nå er åtte av disse søknadene innvilget og avtaler signert for 190 millioner, hvorav seks med internasjonale og to med norske organisasjoner. Alle avtalene har varighet ut 2023.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Caritas Norge er blant de åtte tilskuddsmottakerne. De andre avtalene er inngått med nederlandske Woord en Daad, ActionAid International, Rainforest Alliance, Freedom Fund, Anti-Slavery International og APT Action on Poverty.

(Se mer om de åtte organisasjonene og deres arbeid mot moderne slaveru lenger ned i artikkelen)

Økt omfang under covid-19

Covid-19 har hatt en særlig negativ innvirkning på allerede sårbare grupper, og det antas at antallet og omfanget sårbare har økt på grunn av pandemien. Dette skyldes hovedsakelig økt fattigdom og økonomisk krise. Skolestengninger har også ført til at barns sårbarhet for utnyttelse har økt betraktelig.


Spesielt sårbare grupper er migranter, kvinner og jenter, personer med funksjonsnedsettelse, etniske og religiøse minoriteter, samt personer som lever i områder preget av krise og konflikt.

– Mange har mistet jobben, og store antall migrantarbeidere har returnert til hjemlandet på grunn av pandemien. Dermed har arbeidsgivere fått økt tilgang til billig arbeidskraft og mindre insentiver til å sikre anstendige arbeidsforhold, forklarer Norads Ritika Dhall.

Dette er de åtte avtalene Norad har inngått:

Woord en Daad

Woord en Daad (fra Nederland) fikk allerede i desember 2020 innvilget 25 millioner til forebyggende tiltak i Etiopia og re-integrering av ofre som har blitt utsatt for menneskesmugling, barnearbeid eller annen form for utnyttelse. De vil lede et konsortium bestående av 4 andre organisasjoner; Hope for Justice Ethiopia, Justice for All, Hiwot Integrated Development Organization og Digital Opportunity Trust in Ethiopia.

ActionAid International

ActionAid International fikk også i desember 2020 innvilget 50 millioner for å bidra til å beskytte sårbare grupper, særlig kvinner og barn, mot overgrep, utnyttelse og muligheten for å havne i moderne slaveri i Etiopia og Ghana. ActionAids strategi er å samarbeide bredt med nasjonale myndigheter for å øke den lokale kapasiteten for tilsyn og respons; med næringslivet for å forbedre sin kunnskap og forretningspraksis; og med lokale samfunnsorganisasjoner og koalisjoner for å øke kunnskapen og bygge større etterspørsel etter lovgivning og praksis mot slaveri. I Ghana vil dette arbeidet være rettet mot tvangsarbeid i landbrukssektoren, mens fokuset i Etiopia er på tvangsarbeid mer generelt og menneskehandel. I tillegg vil ActionAids arbeid også rettet seg mot interregionale løsninger på moderne slaveri gjennom regionale organer som Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA), og på den internasjonale politikkarenaen gjennom støtte til Feminist for a Binding Treaty (F4BT) i deres engasjement i arbeidet med å utvikle en bindende FN traktat for næringsliv og menneskerettigheter, og engasjement i ILO konferansen.

I april 2021 ble ytterligere 6 avtaler signert:

 

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance fikk innvilget 30 millioner for å bidra til å forhindre tvangs- og barnearbeid i kakao- og gullgruvesamfunn i Ghana. Disse sektorene rekrutterer fra de samme sårbare gruppene, og arbeid i begge sektorene parallelt er avgjørende for å kunne oppnå bærekraftige resultater. Prosjektet vil samarbeide med sivilsamfunn, private virksomheter og myndigheter for å sikre bedre dekning og gjennomføring av nasjonale forpliktelser; støtte utrulling av kjønnssensitive menneskerettighetsprosesser mellom selskaper og innen forsyningskjeder; og bygge den sosioøkonomiske motstandskraften til sårbare grupper og barn. Rainforest Alliance vil lede et konsortium bestående av to andre organisasjoner, International Cocoa Initiative og Solidaridad West Africa.

Freedom Fund

Freedom Fund fikk innvilget 30 millioner til å bidra til å få slutt på gjeldslaveri (debt bondage/bonded labour) blant tre marginaliserte etniske grupper i Nepal (lavkaste). Omtrent 400.000 mennesker i Nepal lever under slaverilignende forhold, hvor de og deres familier er fanget i utnyttende arbeidsforhold i landbruket for å nedbetale gjeld, som kan være nedarvet i flere generasjoner. Prosjektet ønsker å samle tre etniske grupper, Harawa-Charawa, Haliya and Kamaiya, som ikke tidligere har samarbeidet, under en felles nasjonal paraplyorganisasjon, for å styrke deres gjennomslagskraft overfor myndighetene. Prosjektet vil også mobilisere og bidra med kunnskap blant medlemmene om deres rettigheter og plikter, og styrke myndighetenes kapasitet til å implementere lovverk som allerede er på plass.

Anti-Slavery International

Anti-Slavery International, en organisasjon med over hundre års erfaring fra anti-slaveriarbeid, fikk innvilget 20 millioner for å bidra til at rettighetene til barn som jobber som hushjelper respekteres i Tanzania og Ghana. Prosjektet retter seg spesifikt mot barn i alderen 10-17 år som jobber som hushjelper, med et fokus på barn som er særlig sårbare for utnyttelse, hvor flertallet er jenter.

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fått innvilget 13 millioner for å bidra til å få slutt på tvangsarbeid, menneskesmugling og de verste formene for barnearbeid sammen med nasjonale arbeidstakersammenslutninger i Ghana og Etiopia. LO og nasjonale fagforeninger skal jobbe opp mot myndighetene, med arbeidstakerorganisasjonene og opp mot privat næringsliv i de to landene.

Caritas Norge

Caritas Norge har fått innvilget 12 millioner for å jobbe for å redusere moderne slaveri i landbruket og gruveindustrien i South Kivu provinsen i den demokratiske republikken Kongo. Caritas vil jobbe opp mot myndighetene og privat sektor for å sørge for at de implementerer tiltak for å forebygge, identifisere og adressere menneskesmugling, tvangsarbeid og de verste former for barnearbeid både i aktiviteter og verdikjeder. Caritas vil også jobbe forebyggende med sårbare individer og grupper for å styrke deres motstandskraft mot å bli rekruttert inn i moderne slaveri.

APT Action on Poverty

APT Action on Poverty har fått innvilget 10 millioner til å bidra til å stoppe de verste formene for barnearbeid i landbruket i to distrikter i Uganda. Prosjektet skal blant annet jobbe forebyggende med å styrke familier til å bli mer motstandsdyktige mot rekruttering til barnearbeid, øke kunnskap og forståelse for problematikken med barnearbeid og drive påvirkning av lokale myndigheter for å sikre bedre implementering av lovverk.

Vurdering av søknadene

I behandling av søknadene har kvalitetshensyn veid tyngst. Innstillingen inkluderer derfor også enkelte tiltak utenfor utlysningens prioriterte land. Avtalene omfatter Etiopia, DR Kongo, Ghana, Tanzania, Uganda og Nepal. Alle disse er norske partnerland, og alle er Stifinnerland under Allianse 8.7 (med unntak av Tanzania).

Gitt de komplekse og flerdimensjonale faktorene ved moderne slaveri er en mest mulig helhetlig tilnærming på landnivå nødvendig for at innsatsen skal lykkes. Porteføljehensyn har blitt vektlagt knyttet til å støtte ulike type partnere og tiltak som kan komplimentere hverandre både på landnivå og styrke måloppnåelse i bistandsprogrammet.

I de inngåtte avtalene inngår støtte til tiltak som inkluderer myndigheter, næringsliv, interesseorsasjoner, fagforeninger, lokalsamfunn, grasrotorganisasjoner, og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Tiltakene skal bidra til alle målsetningene i bistandsprogrammet. Videre har sivilsamfunnsorganisasjonenes særskilte merverdi med hensyn til å jobbe direkte med og kunne representere sårbare grupper og overlevende blitt vektlagt. Samtidig er det lagt vekt på å inkludere ledende aktører på feltet, som vil kunne bidra med ekspertise ikke bare til sine respektive tiltak, men også til porteføljen som helhet.

Publisert 09.06.2021
Sist oppdatert 09.06.2021