Norad organiseres etter bærekraftsmålene

Norad er underveis i den største omorganiseringen av etaten på 15 år. Partnerne våre vil møte et nytt Norad og enkelte også nye kontaktpersoner og saksbehandlere når den nye organisasjonen trer i kraft 1. september.

Omorganiseringen er en konsekvens av at Norad fikk ny instruks, og at rollefordelingen mellom Utenriksdepartementet og Norad ble vesentlig endret som følge av «Reform 2019». Fra 2020 har Norad hatt ansvar for å forvalte det meste av langsiktig bistand. I fjor forvaltet Norad hele 19 bistandsmilliarder, mot om lag fire milliarder kroner tilbake i 2015.

Mot dette bakteppet har Norad utviklet en ny strategi. Strategien har tydelig ambisjon om å sette bistandspengene Norad har ansvar for, i arbeid gjennom strategisk forvaltning, kunnskapsorientering og nyskaping. Bærekraftsmålene er rammen for Norads arbeid i årene som kommer; Norad skal bidra til at målene nås og strategien går frem til nettopp 2030.

Organisering etter bærekraftsmålene

Et av virkemidlene for å sette den nye strategien ut i livet, er organisasjonsutvikling. For å samle kompetansemiljø og gi Norad enda bedre evne til å forvalte bistandspengene strategisk, organiseres Norad tematisk etter bærekraftsmålene.

Når fag- og forvaltningskompetansen i Norad nå integreres, samles all tilskuddsforvaltning i tre fagavdelinger for velferd og menneskerettigheter, klima og miljø, og partnerskap og omfordeling. Som en konsekvens avvikles avdeling for sivilt samfunn og privat sektor, og avdeling for metode og resultater 31. august. Samtidig forsvinner rollen som assisterende direktør. 

Nye avdelinger i Norad

Slik blir den tematiske fordelingen i de tre fagavdelingene:

  • Velferd og menneskerettigheter skal ivareta global helse, utdanning, høyere utdanning og forskning, likestilling og menneskerettigheter.
  • Klima og miljø skal ivareta temaer som mat, energi, skog, hav og natur og klima.
  • Partnerskap og omfordeling skal ivareta multilateralt samarbeid, sivilt samfunn, styresett og åpenhet, innovasjon, og næringsliv og nye partnerskap.

I tillegg kommer avdelinger for virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, kommunikasjon, evaluering og kunnskapsforvaltning, og en nyopprettet internrevisjon. Bistandsaktuelt er plassert utenfor det nye organisasjonskartet, og det skal etableres et eget styre for å sikre avisens utvikling og selvstendighet.

Trer i kraft 1. september

Den nye organisasjonen trer i kraft og skal være virksom fra 1. september.

Eksisterende samarbeid og tilskuddsavtaler skal som hovedregel plasseres i den avdeling og seksjon som har ansvar for tematikken avtalen representerer. Dette gjelder også sivilt samfunnsorganisasjoner som har et tyngdepunkt innen en tematikk. Ny seksjon for sivilt samfunn vil få ansvar for arbeid med sivilsamfunnets rolle og handlingsrom, brede partnerskap, og tilskudd til informasjonsformål og demokratistøtte til politiske partier.

Norads medarbeidere skal innplasseres i den nye organisasjonen i løpet av juni. Over sommeren, i løpet av august og begynnelsen av september, vil samarbeidspartnere få relevant informasjon, som eventuelt nytt kontaktpunkt i Norad.

Norad skal være en sentral partner som bringer aktører sammen for å bidra til at vi når bærekraftsmålene. Vår primære oppgave er å sette penger i arbeid – sammen med partnere. Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Publisert 10.06.2021
Sist oppdatert 10.06.2021