SAIH og Verdens Beste Nyheter er blant mottakerne av Norads informasjonsstøtte. Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingsland gjennom nyheter, analyser og historier. Foto: Karl Eiring/SAIH

– Kunnskap, engasjement og samfunnsdebatt skaper løsningene for en bedre verden

En liten – men ikke uviktig – del av det norske bistandsbudsjettet går IKKE til land langt borte. Norad lyser igjen ut «infostøtten» med tilskudd til organisasjoner i Norge som bidrar til økt kunnskap, debatt og engasjement. Bærekraftsmålene og Agenda 2030 danner rammen for utlysningen.

– I disse dager ser vi med all tydelighet hvor avhengige vi er av hverandre på tvers av landegrensene. Bistand og internasjonalt utviklingssamarbeid er viktigere enn noensinne. Og vi ønsker at så mange som mulig engasjerer seg og deltar i debatten om hva som er de beste løsningene på de formidable utfordringene verden står overfor, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Norske sivilsamfunnsaktører som frivillige organisasjoner, nettverksorganisasjoner, fagforeninger, ikke-kommersielle medier, religiøse samfunn og idrettsmiljøer inviteres igjen til søke tilskudd over informasjonsstøtte-ordningen, som nå utlyses.  Tilskuddet har de siste årene vært på 60 mill. per år, men er avhengig av Stortingets årlige bevilgninger. Norad vet at dette er langsiktig arbeid og øker nå avtalelengden til primært 5-årige avtaler.

Utlysning: Tilskudd til informasjonsformål

Bærekraftsmålene i fokus

– Selv om vi nå står overfor en enorm og akutt helsekrise, må vi ikke miste bærekraftsmålene av syne. Den globale dugnaden for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer blir enda viktigere når allerede sårbare samfunn skal få hjulene i gang igjen etter koronaens ødeleggelser, sier Norad-direktøren.

– Og for at folk i Norge skal få kunnskap om hva dette handler om og forstå hvor viktig det er å bli med på den globale dugnaden, trenger vi organisasjoner som er i stand til å mobilisere bredt og skape engasjement, understreker han.

Innovativ kommunikasjon

Informasjonsstøtteordningen er søknadsbasert og Norad regner med betydelig konkurranse om midlene. Kompetanse på viktige tematiske områder, samt evne til å formidle kunnskap og erfaring er viktige tildelingskriterier.

Partnerskap er den røde tråden i bærekraftsmålene, og det oppfordres til å samarbeide om søknader der dette gir merverdi. Søknader med forslag om nye og innovative måter å kommunisere på vil bli lagt merke til. For å oppnå målene med ordningen trengs også brede plattformer for debatt og kommunikasjon.

Selv om ordningen først og fremst gir støtte til sivilsamfunnsaktører, oppfordrer Norad til samarbeid med norsk næringsliv der dette gir merverdi. 

Kritisk korrektiv

Store kampanjer som øker kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål blant brede målgrupperer er blant aktivitetene som tidligere har fått midler gjennom informasjonsstøtte-ordninger. Organisasjoner som driver med påvirkningsarbeid og ivaretar sivilsamfunnets rolle som vaktbikkjer vil også kunne motta støtte.

– Sivilsamfunnets kritiske korrektiv til beslutningstakere innen både politikk, offentlig sektor og næringslivet er en viktig, og helt nødvendig, del av demokratiet, sier Bård Vegar Solhjell.

Arrangementer som løfter frem ulike synspunkter om globale miljø- og utviklingsspørsmål, og som ser på sentrale utviklingstrekk, årsakssammenhenger og rammevilkår i utviklingsland vil også kunne motta støtte.

Slike arrangementer bør tiltrekke seg oppmerksomhet og deltakelse også utenfor bistandsbransjen, understrekes det.  

Videre er det ønskelig at meningsbærere eller berørte grupper fra utviklingsland trekkes inn i arbeidet med å informerer den norske befolkning om sammenhenger og årsaker til fattigdom, global ulikhet og klimakrise.

– Kunnskap, engasjement og samfunnsdebatt bidrar til en bedre verden, avslutter Norads direktør, Bård Vegar Solhjell.

Bærekraftsmålene og Agenda 2030 danner rammen for Norads informasjonsstøtte. Organisasjonene som søker oppfordres til å tenke ut nye og innovative måter å kommunisere på, gjerne i samarbeid med privat næringsliv og andre aktører i samfunnet. Bildet er fra Gaustatoppen og nattevandring for bærekraftsmålene i 2017.
Publisert 12.05.2020
Sist oppdatert 12.05.2020