Sju sivilsamfunnsorganisasjoner får støtte gjennom Norads Olje for Utvikling-program

Norsk Folkehjelp, Verdens Naturfond og Oxfam er blant mottakerne av støtten, som skal sikre at inntekter fra naturressurser kommer befolkningen og lokalmiljøet til gode.

– Å bidra til at folk i utviklingsland kan holde sine myndigheter ansvarlige for forvaltningen av olje- og gassressurser er en viktig del av Olje for utvikling-programmet, forklarer avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn og privat sektor i Norad.

Sivilsamfunnsorganisasjoner som får støtte gjennom Olje for utvikling-programmet danner viktige motkrefter mot miljøødeleggelser og korrupsjon, legger hun til.

Ni organisasjoner ble i 2019 invitert til å søke om støtte. Norad mottok søknader fra åtte organisasjoner og syv av disse fikk avtale om støtte for treårsperioden 2020-2022.

Støtter opp om lokalbefolkning 

Tre av de syv organisasjonene får nå støtte til tiltak som omfatter både Olje for utvikling og Skatt for utvikling. Det er organisasjonene Natural Resource Government Institute (NRGI), Oxfam America og Global Witnes.

To miljøorganisasjoner får støtte til tiltak som fokuserer på tiltak som skal motvirke miljøødeleggelser. Det er Wildlife Conservation Society (WCS) og Verdens naturfond (WWF). I tillegg får Publish What You Pay (PWYP) og Norsk Folkehjelp støtte.

– Sivilsamfunnsstemmer er viktige for å sikre at inntekter fra naturressurser kommer befolkningen og lokalmiljøet til gode, understreker Wenche Fone.

Samlet er det planlagt at organisasjonene skal motta en støtte på 121,8 millioner kroner over tre år, som tilsvarer 40,6 millioner kroner i året.

Organisasjoner med innvilget søknader

(i alfabetisk rekkefølge)

Global Witness

Norad støtter Global Witness’ arbeid for større åpenhet i naturressursforvaltning, både internasjonalt og med et særskilt fokus på Myanmar. Gjennom å styrke lokalt sivilsamfunns kapasitet, blant annet til innsamling og analyse av data om utvinningsprosjekter, vil prosjektet bidra til bredere deltakelse i beslutninger og reformer i Myanmars naturressursforvaltning.

Sentralt i prosjektet står initiativet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som er en global standard for åpenhet i utvinningsindustrien (olje, gass og gruvevirksomhet). Blant indikatorene som skal måle fremgang i prosjektet er antall land som gjør fremskritt mot å oppfylle EITIs standard.

Natural Resource Governance Institute (NRGI)

Norad støtter arbeidet til Natural Resource Governance Institute (NRGI) i Ghana, Libanon, Myanmar, Tanzania, Uganda. Programmet søker å fremme åpenhet og ansvarliggjøring i petroleumssektoren, slik at inntektene derfra skal komme befolkningen til gode.

Prosjektets innfallsvinkel er å bygge kapasitet i det sivile samfunn og media til å delta i og påvirke den offentlige debatten om god forvaltning av petroleumsressurser. Dette gjøres ved hjelp av en kunnskapsbasert metode med innhenting og analyse av ny informasjon, som brukes inn i policyarbeid og kapasitetsbygging. NRGIs Resource Governance Index brukes for å måle fremgang i prosjektlandene på de områdene som involveres av prosjektet.

Norsk Folkehjelp

Norad støtter Norsk Folkehjelps arbeid for å bidra til rettferdig fordeling av inntektene fra oljesektoren i Sør-Sudan. Organisasjonen jobber for at befolkningen som lever nær utvinningsstedet, ikke rammes av forurensing og for at oljearbeiderne har tilfredsstillende arbeidsforhold. Norsk Folkehjelp støtter fagforeningsarbeid, gir opplæring til journalister og bidrar til informasjonsformidling gjennom ulike mediekanaler, lokalt og nasjonalt.

I Myanmar skal Norsk Folkehjelp med Norads støtte styrke sivilsamfunnets innsats for å fremme åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, primært gjennom støtte til den lokale paraplyorganisasjonen Myanmar Alliance for Transparency and Accountability.

I Mosambik skal Norsk Folkehjelp med Norads støtte styrke lokalsamfunn slik at de kan delta i beslutningsprosesser for å sikre en rettferdig fordeling av fremtidige inntekter fra naturgass.

Oxfam

Norad støtter arbeidet til Oxfam America (OA) for å øke kunnskap om petroleumssektoren i Ghana, Mosambik og Tanzania slik at organisasjoner og enkeltpersoner, særlig kvinner, er bedre i stand til å kunne engasjere seg og kreve en mer rettferdig fordeling av inntekter fra sektoren. Det er et mål at olje- og gassinntekter skal bidra til fattigdomsreduksjon og redusert ulikhet.

Programmet støtter to globale Oxfam- initiativ: Extractive Industries (EI) og Fiscal Accountability for Inequality Reduction (FAIR). EI jobber for åpen og ansvarlig forvaltning av inntekter fra olje-, gass-, og mineralutvinning, for å sikre at inntektene kommer den fattige delen av lokalbefolkningen til gode i form av bedre utdanning og helse. FAIR-programmet jobber for å redusere økonomisk ulikhet gjennom økt åpenhet og tilrettelegging for at lokalbefolkningen kan delta i spørsmål om fordeling av offentlige ressurser.

Publish What You Pay (PWYP)

Norad støtter Publish What You Pay (PWYP) i deres arbeid for å styrke åpenhet i forvaltningen av naturressurser i Kenya, Irak og Libanon. PWYP er en global bevegelse av sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for åpen, ansvarlig, bærekraftig og rettferdig forvaltning av naturressurser.

PWYP arbeider for at befolkningen skal få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å delta aktivt i kampen mot korrupsjon og for å sikre at naturressurser kommer lokalbefolkningen til gode.

Verdens naturfond (WWF)

Norad støtter Verdens naturfond (WWF) i deres arbeid med ivareta miljøaspektet i petroleumslovgivningen i Kenya og Uganda. Prosjektet omfatter politisk påvirkning lokalt og nasjonalt, samt styrking av sivilsamfunn og media slik at de er i stand til å ansvarliggjøre myndighetene.

WWFs arbeid vil bidra til opplæring av parlamentarikere, og kunnskapsformidling i form av presentasjoner av analyser og anbefalinger fra disse. Programmet vil legge til rette for dialogmøter.

Wildlife Conservation Society (WCS)

Norad støtter Wildlife Conservation Society (WCS) og deres innsats for å balansere økonomisk utvikling og ivaretakelse av biodiversitet i Uganda, Mosambik og Myanmar. WCS støtter politikkutforming og planleggingsprosesser som skal hindre at olje- og gassutvinning reduserer biodiversitet og sikrer en mer rettferdig fordeling av naturressursene.

Publisert 03.07.2020
Sist oppdatert 03.07.2020