Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 - opprettholder 1 prosent av BNI

Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 38,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2021.

Nedgang i anslått BNI fører til at forslaget utgjør en reduksjon på 1,1 milliarder kroner fra 2020-budsjettet vedtatt i Stortinget. Det er en nedgang på 2,8 prosent.

Koronapandemien preger forslag til bistandsbudsjett 2021. Pandemien er en alvorlig global helsekrise. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til internasjonal helseinnsats med om lag 500 millioner kroner. Samlet støtte til global helse foreslås til nærmere fire milliarder kroner neste år.

Regjeringen vil prioritere at alle land skal få lik tilgang til vaksiner, medisiner og tester i kampen mot covid-19. Samtidig opprettholdes innsatsen for bedre helsesystem, innsats mot andre sykdommer som ikke-smittsomme sykdommer og sult, for å hindre at andre helsekriser oppstår som følge av pandemien.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å inngå en avtale med vaksinealliansen Gavi om støtte på 10,25 milliarder for årene 2021-2030. Norge er en av de største giverne til Gavi, som kjøper vaksiner og styrker helsesystemer i fattige land.

Norge støtter også vaksinekoalisjonen CEPI. Norge har for perioden 2017-2025 gitt CEPI et tilskudd på 1,6 milliarder kroner. I tillegg kommer to milliarder kroner øremerket covid-19 for perioden 2021-2030. Disse øremerkede midlene står oppført på bistandsbudsjettet, men det er usikkerhet knyttet til hvorvidt – eller i hvilken grad - midler til vaksineutvikling mot covid-19 kan rapporteres som bistand. Dette vil bli vurdert av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Regjeringen foreslår også å opprettholde nødhjelp og humanitær innsats på et høyt nivå i 2021, med totalt 5,5 milliarder kroner.

Klima- og skogsatsingen videreføres

Klima- og skoginitiativet skal styrkes og videreutvikles. Regjeringen planlegger å videreføre klima- og skogsatsningen på samme høye nivå i 2021, med totalt 3,2 milliarder kroner.

Regjeringen har trappet opp støtten til klimatilpasning, og ferdigstiller i 2020 en strategi for hvordan Norge best og mest effektivt skal innrette denne innsatsen.  

I 2020 ble hovedmålet for Klima- og skoginitiativet justert til: «medverke til at redusert og reversert tap av tropisk skog gir eit meir stabilt klima, meir bevart naturmangfald og ein meir berekraftig utvikling»

Reform reflekteres i budsjett

I 2019-budsjettet ble det gjort større endringer i budsjettstrukturen for Utenriksdepartementet og skillet mellom programområdene 02 Utenriksforvaltning og 03 Internasjonal bistand. Disse endringene videreføres i forslaget til budsjett i 2021, men med noen justeringer.

Disse justeringene skal ivareta reformen av bistandsforvaltningen (Reform 2019), og gjenspeile at Norad har fått delegert ansvar for å forvalte større deler av bistandsbudsjettet som utviklingsministeren har ansvaret for.

Med de foreslåtte endringene vil de midlene som utviklingsministeren har ansvar for, og som skal forvaltes av Norad, i hovedsak ligge på egne tematiske poster.

Bistandsbudsjettet omfatter hovedsakelig poster fra både Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Se pressemeldinger fra regjeringen.no: 

Publisert 07.10.2020
Sist oppdatert 07.10.2020