Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring første kvartal 2020

Norads varslingsteam har i perioden 1. januar – 31. mars 2020 opprettet ni varslingssaker.

I samme periode har varslingsteamet avsluttet 11 saker, hvorav 6 med reaksjon. Ingen av disse gjaldt KLD-midler.

  • Totalt tilbakebetalt til Norad i perioden er NOK 1.609.252.
  • Totalt tilbakebetalt til prosjekt i samme periode er NOK 34.330.

Se flere detaljer på Utenriksdepartementets nettsider.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 04.05.2020
Sist oppdatert 04.05.2020