Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring fjerde kvartal 2019

Norads varslingsteam har i perioden 1. oktober - 31. desember 2019 opprettet 12 varslingssaker. I samme periode har varslingsteamet avsluttet 18 saker, hvorav 16 med reaksjon.
Totalt tilbakebetalt til Norad i løpet av siste kvartal 2019 er 3.139.240 kroner. I samme tidsperiode er 4103 tilbakebetalt til prosjektet fremfor til Norad i henhold til reglene om tilbakebetaling av misligholdte midler
 
 
Midlene som er tilbakebetalt for denne perioden, kommer blant annet fra tre saker som gjelder midler fra Klima- og miljødepartmentet. Disse er derfor ikke inkludert i den kvartalsvise oversikten fra Utenriksdepartementet, men informasjon om de enkelte sakene følger under.
 
 
VS 1718 Lokal partner av Regnskogfondet, DR Kongo 
 
I april 2017 oppdaget Regnskogfondet at det var forsvunnet midler hos deres partner i DR Kongo. Regnskogfondet varslet Norad umiddelbart. Regnskogfondet fulgte opp med spesialrevisjoner for 2015 og 2016.
 
Spesialrevisjonene viste at tapet i det vesentligste bestod av utgifter som ikke var dokumentert eller dokumentert med proforma bilag, samt at midler som aldri ble utgiftsført på prosjektet, etter alt å dømme var underslåtte inntekter. Lokal partners leder og økonomisjef ble suspendert av lokal partners styre i 2017. 
 
NOK 1.070.876 ble tilbakebetalt til Norad. 
 
VS 1717 Lokal partner av Regnskogfondet, Indonesia 
 
Økonomisk mislighold hos en av Regnskogsfondets partnere i Indonesia ble oppdaget våren 2017 av daværende leder for partnerorganisasjonen ved en intern kontroll. Økonomiansvarlig hos partneren innrømmet underslag og å ha forfalsket regnskapet.
 
Partnerens egen granskning samt en spesialrevisjon identifiserte også ikke-godkjente kostnader som var blitt belastet prosjektet i 2016, hovedsakelig grunnet manglende dokumentasjon. Regnskogsfondet avsluttet samarbeidet med lokal partner som følge av svak internkontroll. 
 
NOK 801.811 ble tilbakebetalt til Norad. 
 
VS 1945 Climate Advisers Trust, USA
 
Norads partner Climate Advisers Trust (CAT) i USA sendte en utbetalingsanmodning til Norad der et betydelig antall udokumenterte timer var oppgitt under prosjektets samlede timeforbruk i første halvår.
 
Norad avdekket dette i ettertid og krevde tilbakebetaling av udokumenterte timer, med hjemmel i avtalens bestemmelse om vesentlig mislighold. Norad har ikke grunnlag for å konkludere om misligheter i saken.
 
NOK 261.172 er tilbakebetalt Norad. 
 

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 29.01.2020
Sist oppdatert 29.01.2020