Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring andre kvartal 2020

Norads varslingsteam har i perioden 1. april – 30. juni 2020 mottatt 21 varsler for utredning, hvorav det per 1. juli er opprettet fire varslingssaker.

I samme periode har varslingsteamet avsluttet 15 saker, hvorav 12 med reaksjon. Ingen av disse gjaldt midler fra Klima- og miljødepartementet.

  • Totalt tilbakebetalt til Norad i perioden er 1.962.593 norske kroner.
  • Totalt tilbakebetalt til prosjekt i samme periode er 60.406 norske kroner.

Se flere detaljer på Utenriksdepartementets nettsider.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 15.07.2020
Sist oppdatert 15.07.2020