Kunnskapsbanken med ny strategi

Målet er å styrke kompetanse og kapasiteten i offentlige institusjoner på områder der Norge har etterspurt kompetanse. Slik skal bærekraftsmålene oppnås i partnerskap med samarbeidsland.

Da Kunnskapsbanken ble opprettet i Norad for drøyt to år siden, var det et klart oppdrag at banken skulle styrke og samordne faglig samarbeid. 

- Med denne strategien har vi tydeliggjort hva vi skal oppnå og hvordan vi skal få det til. Og som seg hør og bør for en strategi, har vi skaffet oss en ‘hårete’ visjon: Vi oppnår bærekraftmålene i partnerskap med samarbeidsland! Forteller Tale Kvalvaag som leder Kunnskapsbanken i Norad. Hun gleder seg stort til å dele strategien.

Fra paraply til plattform

Kunnskapsbanken ble opprinnelig omtalt som en paraply i den forstand at den skulle fungere som en overbygning for de ulike programmene som Olje for utvikling og Skatt for utvikling. I løpet av strategiprosessen ble det imidlertid klart at Kunnskapsbanken snarere bør ses som en plattform som understøtter programmene.

Det er programmene som står for kunnskapsdelingen med institusjoner i samarbeidsland. Samtidig skal Kunnskapsbanken bistå programmene på tre strategiske områder: Resultater i samarbeidsland, erfaringsutveksling og læring på tvers av programmene samt standardisering og forenkling. Det er dette som er Kunnskapsbankens merverdi, understreker Kvalvaag.

Myndigheters rolle

Mot slutten av strategiprosessen fikk covid-19-krisen tydelige implikasjoner for institusjonssamarbeidet. Planlagte aktiviteter måtte legges om, og partnerinstitusjonene etterlyste norske erfaringer som de kan anvende i sin krisehåndtering.

Myndigheter spiller en sentral rolle for å sikre en helhetlig, koordinert respons. I norsk sammenheng har norske myndigheters kapasitet og legitimitet til å lede gjennom krisen stor betydning. På samme måte viser tidligere erfaringer at det er viktig at man fortsetter arbeidet med å styrke myndigheter i samarbeidsland også i krisetider.

- Kunnskapsbanken fortsetter selvsagt samarbeidet også i krisen vi nå står overfor. Vi tilpasser samarbeidet til de tilgjengelige ressursene, konteksten og behovene, med det mål å bidra til en bedre overgang fra krise til normalitet.

Årlige handlingsplaner

Kunnskapsbankens strategi skal være et levende dokument. Den skal kalibreres opp mot Norads strategi som er under utarbeidelse. I tillegg skal den kunne takle uforutsette hendelser og politiske endringer. Kunnskapsbanken skal lage årlige handlingsplaner for å konkretisere og prioritere mellom de strategiske områdene.

Det inngår om lag 35 norske myndigheter og utdanningsinstitusjoner i Kunnskapsbanken. Mange av disse har bidratt med innspill til strategien som skal gi en felles retning de neste fem årene.

- Det har vært viktig for oss å sikre eierskap til strategien hos partene som omfattes av den. Vi håper at alle involverte parter tar strategien i bruk for inspirasjon og kommunikasjon eksternt og internt og slik bidrar til at vi alle drar i samme retning. Vi ser frem til å samarbeide videre om dette viktige oppdraget, avslutter Kvalvaag.

Publisert 19.06.2020
Sist oppdatert 19.06.2020