Foreslår omstilling for Olje for utvikling-programmet

Norad anbefaler å etablere et bredere energi for utvikling-program med større vekt på energiomstilling og klimapolitikk. Norad-direktør Bård Vegar Solhjell overleverte rapporten til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein under Kåkånomics i Stavanger.

Utenriksdepartementet ba tidligere i år Norad foreta en gjennomgang av Olje for utvikling-programmet (Ofu). Oppdraget var å vurdere innrettingen av Ofu-programmet i lys av Paris-avtalens mål om reduserte klimagassutslipp.

I rapporten anbefaler Norad å etablere et nytt energiprogram, der klimahensyn sidestilles fattigdomsreduksjon som overordnet mål. Dette skal skje gjennom betydelig utvidet støtte til klimatiltak som integreres i hele innsatsen. Denne bistanden skal inngå i en bredere energisammenheng.

Nødvendig energiovergang

Flere av Norges samarbeidsland produserer, eller har planer om å produsere, olje og gass. Etter 60 år som oljeprodusent, og mer enn 40 år med petroleumsbistand, har Norge en bred kompetanse og erfaring på området. Norsk kompetanse er fortsatt etterspurt og relevant for en rekke av Norges samarbeidsland i og med at petroleum fortsatt vil bli produsert for å møte verdens voksende energibehov i flere tiår fremover.

Et bredere program vil i større grad også kunne bidra til landenes energiomstilling, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

- Norge bør være godt plassert til å bistå landene i en nødvendig energiovergang fra fossil energi til fornybar energi. Et bredere energiprogram med en endret profil og betydelig styrket klimainnsats, vil kunne bevare Ofu-programmets kvaliteter i arbeidet innen miljøforvaltning, sikkerhet, effektiv ressursutnyttelse og inntektsforvaltning, sier Solhjell.

Styresettdimensjonen fra Ofu-programmet og arbeidet for åpenhet og ansvarliggjøring bør stå sentralt også i et nytt energiprogram, understrekes det i rapporten.

To ulike modeller

På lengre sikt virker det fornuftig å vurdere en gradvis utfasing av petroleumsbistanden, i takt med den globale energiendringen, og basert på muligheter og utfordringer i samarbeidsland. Denne vurderingen vil være særlig viktig i forbindelse med valg av nye samarbeidsland og utformingen av nye avtaler og program, fremgår det av rapporten.

Derfor skisserer Norad opp to ulike alternativer som begge knytter støtten til petroleumsforvaltning opp mot annen energirelatert bistand. Forslagene er ulike når det kommer til innhold, virkemiddelapparat, aktører og organisering.

  •  Alternativ 1: Her samles institusjonssamarbeidene som ligger dagens program for ren energi - og olje for utvikling til et nytt felles kunnskapsprogram. Dette programmet, foreslått kalt energi for utvikling, har en betydelig styrket klima-dimensjon.

  • Alternativ 2: Her suppleres de samme institusjonssamarbeidene med ytterligere tiltak og virkemidler, i et bredt energi- og klimaprogram.

Utenriksdepartementet skal nå vurdere rapporten og alternativene.

Publisert 23.10.2020
Sist oppdatert 23.10.2020