Småskala-fiskere ved kysten av Benin med dagens fangst. Flere land langs Afrikas vestkyst får støtte gjennom Nansenprogrammet til å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt forvaltning av felles fiskebestander. Foto: Sverre Magnus Petersen.

Økt støtte til småskalafiskere og innsatsen mot ulovlig fiske 

En liten, men ikke uviktig, prosent av det norske bistandsbudsjettet går til å sikre bærekraftig produksjon av fisk og sjømat. Norge og Norads Fisk for utvikling-program økte i fjor støtten til småskalafiskere i utviklingsland og bekjempelse av ulovlig fiske.

Programmet «Fisk for utvikling» startet opp i 2017, for å koordinere og sette all norsk bistand til fiskeri- og havbruk i sammenheng. Norge har drevet med fiskeri-bistand i mer enn 70 år og har en ledende posisjon innen fiskeri og akvakultur globalt.

– Å støtte bærekraftig fiske og bevaring av marine økosystemer er viktigere enn noen sinne. Derfor inngikk vi i 2019 flere nye partnerskap og økte innsatsen på viktige områder, sier Sverre Magnus Petersen, rådgiver i seksjon for kunnskapsprogrammer i Norad.

Opplæring i fiskeriforvaltning

Nansen-programmet er det prosjektet som mottar mest støtte gjennom Fisk for utvikling. I fjor mottok prosjektet 161 millioner kroner.

Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen var på tokt i 299 dager i Vest-Afrika, hvor et sentralt mål for programmet er å bidra til kunnskap som grunnlag for forvaltning av felles bestander. 229 forskere fra 20 utviklingsland deltok på disse toktene og fikk opplæring i fiskeriforvaltning og bestandsestimering. Skipet eies av Norad.  

– Hensikten med Fisk for utvikling-programmet er at norsk kompetanse og erfaring også skal komme utviklingsland til gode. Samtidig støtter vi såkalte «sør-sør-samarbeid» mellom eksperter fra ulike utviklingsland, der de drar nytte av hverandres erfaringer, forklarer Petersen.

Fisk mot fattigdom

Fiskeribistanden utgjorde i 2019 i underkant av én prosent (0,87 prosent) av det totale norske bistandsbudsjettet, viser den ferske årsrapporten fra Fisk for utvikling.

Fisk for utvikling – årsrapport for 2019 

Det meste av fiskeri-bistanden går til det afrikanske kontinent og partnerland som Ghana, Mosambik, Uganda, Sudan, Zambia og Madagaskar. Flere land i Latin-Amerika, Asia og Midtøsten er også del av samarbeidet (Colombia, Myanmar, Kina, Sri Lanka, Øst-Timor og Libanon)

– Fiskeri- og oppdrettssektoren bidrar direkte til matsikkerhet, sysselsetting, eksportinntekter og skatteinntekter i utviklingsland. En styrket sektor bidrar ikke bare til bedre tilgang til mat, men også fattigdomsbekjempelse, understreker Sverre Magnus Petersen.

Støtte til småskalafiskere er en viktig del av arbeidet for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Dette understrekes spesielt i bærekraftsmål 14.

Over 59 millioner mennesker i verden driver med fiske og havbruk. Og mellom 660 og 820 millioner er helt eller delvis avhengige av fiskeindustrien for å overleve. Millioner av mennesker som lever like over – eller under – den ekstreme fattigdomsgrensen er avhengig av tilgang på fisk, spesielt gjennom småskala fiske.

– Når det gjelder matsikkerhet er det ikke bare antall kalorier og proteiner som er viktig, men alle mikronæringsstoffene.  Mange av disse er det vanskelig å få fra andre kilder enn fisk og sjømat, påpeker Petersen.

Statistikk fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)  viser at andelen underernærte og feilernærte i verden har økt de siste tre årene. Dette gjelder særlig i de fattigste landene, hvor de mest sårbare har et begrenset utvalg av matvarer – uten tilstrekkelig næring i form av aminosyrer, vitaminer, mikronæringsstoffer og sunt fett.

På dette feltet støtter «Fisk for utvikling» blant annet et prosjekt ledet av FAO, som ivaretar rettighetene til småskalafiskere.

– Denne støtten ble styrket med regjeringens nye handlingsplan «Mat, Mennesker og Miljø», lansert i 2019. Mange av dem som mottar støtte er marginaliserte befolkningsgrupper og kvinner, opplyser Petersen.

Fisk for utvikling støtter småskala-fiskere i Ghana. Foto: Ida Aronsen

Bekjemper kriminalitet

Norge intensiverte også arbeidet med å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske i 2019.

Viktige prosjekter vi støtter på dette området er med partnerne som Trygg Mat Tracking (TMT) og the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Vi har også styrket støtten til FAO for å hjelpe utviklingsland implementere havnestatsavtalen, som blant annet styrker kontroll av skip i havner.

Overfiske, urettferdig ressursfordeling, klimaendringer og forurensning er kritiske forhold som ødelegger fiskebestanden, skaper endringer i økosystemene under vann og truer matsikkerheten. Svak statlig styring, korrupsjon og utilstrekkelig forvaltningskapasitet står i veien for å forbedre situasjonen i mange utviklingsland. Mangel på data og forskningsbasert kunnskap er andre utfordringer som Norge og Fisk for utvikling-programmet jobber med for å oppnå en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i utviklingsland.

Nye partnere

Fisk for utvikling-programmet inngikk i 2019 flere nye avtaler med partnere i både næringslivet, forskningsinstitusjoner og bilaterale avtaler med utviklingsland:

  • I 2019 inngikk Fisk for utvikling bilaterale avtaler med to av våre hovedsamarbeidsland; Ghana og Myanmar.
  • Fisk for utvikling inngikk også nye rammeavtaler med Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i 2019.
  • Flere norske selskaper er partnere i enkelte av bistandsprosjektene.
  • Samarbeidet med Verdens landbruksorganisasjon (FAO) fortsetter. FN-organisasjonen er en viktig partner i mange av våre prosjekter, som bidrar til bærekraftig forvaltning av fiskeri og havbruk.
  • I tillegg organiserte Norad i oktober i fjor et seminar med Utenriksdepartementet og the Alliance of Small Island States (AOSIS) i oktober i fjor, i forbindelse med Our Ocean-konferansen. 18 land deltok, primært fra små øystater.

 

Publisert 18.09.2020
Sist oppdatert 18.09.2020