Covid-19-tiltak for sivilt samfunn i 2021

Koronapandemien har ført til store endringer for sivilt samfunn verden over. Det er fortsatt behov for tilpassede tiltak også i 2021. Norske myndigheter har derfor vedtatt en rekke tilpasninger. Forutsigbarhet og fleksibilitet er viktige stikkord i arbeidet.

Koronaepidemien preger verden og vil gjøre det i lang tid. Samtidig må norsk bistand tilpasse seg den nye virkeligheten, og ta grep for å komme seg ut av akuttsituasjonen som pandemien har ført til.

Følgende tiltak vil gjelde for sivilt samfunn i 2021:

  • Budsjettomdisponering som krever forhåndsgodkjenning videreføres på 20 prosent, mot 10 prosent til vanlig. Det vurderes også å øke denne fleksibiliteten i nye avtaler på permanent basis.

  • Det videreføres også at det ikke er nødvendig med forhåndsgodkjenning om implementeringsplaner forsinkes med mer enn tre måneder, så fremt det er innenfor avtaleperioden. Forsinkelser utover avtalefestet periode (no-cost extensions) krever fortsatt skriftlig godkjennelse fra Norad.

  • Tiltak for at endringer på operativt nivå (outputs) trenger ikke forhåndsgodkjenning så lenge avtale mål (outcomes) ikke endres.

  • Det er mulig å få dekning av mest nødvendige prosjektkostnader som i 2020, men det klargjøres allerede nå at dette ikke blir aktuelt for senere år. Eksempel på nødvendige prosjektkostnader er lønnskostnader til ansatte i utviklingsland som ikke får jobbet som planlagt pga. portforbud eller andre covid-19-relaterte årsaker.

Ordinære krav til egenandel

Det er besluttet å ha ordinære krav til egenandel i 2021.

- Egenandel utgjør et betydelig beløp inn i arbeidet for gode resultater. Et bortfall av egenandelen utgir opptil 200 millioner færre kroner til bistand, sier avdelingsdirektør for sivilt samfunn og privat sektor i Norad, Wenche Fone.

Videre er det lagt vekt på at sivilsamfunnets frie og uavhengige stilling også bør gjenspeiles i noe finansiell egenaktivitet.

Det ble gjort et prinsippvedtak om egenandel i 2019 der det også fra sivilt samfunn ble uttrykt stor støtte til egenandel. Norske myndigheter har en lav egenandel sammenlignet med en rekke andre land og en fleksibel tilnærming. Det ble ansett som nødvendig at sivilt samfunn primært ikke er 100 prosent finansielt avhengige av staten. Dagens system er en balanse med høy statlig finansiering og stor frihet for organisasjonene.

Tiltakene for 2021 er utarbeidet på bakgrunn av informasjon og tilbakemeldinger fra flere organisasjoner.

- Tilbakemeldinger fra organisasjonene viser at pandemien har truffet svært ulikt. Overordnet ser vi at tiltakene for 2020 har bidratt til nødvendig fleksibilitet for organisasjonene. Mange organisasjoner har ikke bedt om fritak eller reduksjon fra egenandelen. Det er også begrenset antall organisasjoner som har meldt inn behov for større unntak enn de generelle unntaksbestemmelsene, forteller Fone.

Overnevnte tiltak omfatter alle sivilsamfunnspartnere på samtlige budsjettlinjer.

Publisert 04.11.2020
Sist oppdatert 24.11.2020