Norsk støtte til høyere utdanning, forskning og innovasjon

For finne løsninger på globale fattigdomsutfordringer, er nyskaping og muligheter til å ta relevant høyere utdanning av god kvalitet helt avgjørende.

Støtten til høyere utdanning og forskninger er ca fire prosent av bistandsbudsjettet. Norad driver et omfattende utviklingssamarbeid med universiteter og høyskoler i utviklingsland, og gir drøye 200 millioner kroner årlig i utviklingssamarbeid til kapasitetsbygging innen høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norads forskningsstøtte går hovedsakelig til to hovedformål: kapasitet- og kompetanseutvikling i utviklingsland og norsk utviklingsforsking.

Forskningsstøtten er samlet i større programmer hvor midler tildeles i konkurranse med andre. Det er ordninger for samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og i samarbeidsland, som administreres av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og forskningsprogrammer innen utviklingsforskning som vektlegger kompetanseoppbygging i nordiske fagmiljøer, som administreres av Forskningsrådet.

Norge støtter spissede innovasjonsprosjekter og satsinger innen både helse og utdanning. I tillegg er det opprettet en egen finansieringsmekanisme for innovasjon relatert til bærekraftsmålene for utdanning og helse kalt Visjon 2030. Norad har det overordnede ansvaret for forvaltning av hele mekanismen, men samarbeider med Forskningsrådet og Innovasjon Norge om forvaltning av midlene. 

Norad kan dessverre ikke motta og behandle enkeltsøknader om støtte til forskningsprosjekter, masterstudier, studieopphold, kurs, reiser og konferansedeltakelse.