Alle barn har rett til utdanning. Norge støtter utdanning til alle. 
Foto: Ken Opprann

Rett til utdanning

Hvert eneste menneske, uavhengig av etnisitet, kjønn, nasjonal eller sosial opprinnelse, religion, politiske oppfatninger, språk, alder eller funksjonsbegrensinger, har rett til gratis grunnutdanning.

Likevel finnes det flere titalls millioner barn i verden som ikke har tilgang til grunnutdanning. Mange hundre millioner voksne kan ikke lese og skrive fordi de aldri har gått på skolen. Alle går de glipp av en grunnleggende menneskerettighet: Retten til utdanning.

Helt siden FNs verdenserklæring om menneskerettighetene ble vedtatt i 1948, har retten til utdanning for hvert menneske blitt anerkjent av verdenssamfunnet. Den har blitt tatt opp i en rekke internasjonale konvensjoner, nasjonal lovgiving og i internasjonale og nasjonale utviklingsplaner.

Krig hindrer utdanning

Retten til utdanning møter på særlige utfordringer i konfliktområder og sårbare stater. Krig og konflikt er den største hindringen for målet om utdanning for alle. Flere millioner barn og unge står utenfor skolen i krise- og konfliktrammede land. Jenter og barn med funksjonsnedsettelse er blant dem som rammes hardest.

Om lag en tredjedel av verdens flyktninger har ikke tilgang til barneskole. Om lag tre fjerdedeler av verdens flyktninger har ikke tilgang til ungdomsskole. Til tross for at behovene er store, er utdanning en av de sektorene som mottar minst finansiering i humanitære situasjoner.

Adgang og kvalitet

Verdenserklæringen om menneskerettighetene stadfester ikke bare retten til utdanning, men også at denne skal være av god kvalitet.

I artikkel 26 står det: "Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred”.

Utdanningens betydning for andre rettigheter

Utdanning er en grunnleggende rettighet og viktig også med tanke på de andre menneskerettighetene. Retten til utdanning fremmer og styrker den enkeltes frihet og bidrar til å bekjempe fattigdom.

Utdanning kan bidra til å sikre diskriminerte og utsatte grupper av barn og voksne økonomisk, sosiale og politisk deltakelse, som igjen kan løfte dem ut av fattigdom.

Utdanning er sentralt for den enkeltes mulighet for tilgang til arbeidsmarkedet, samt landenes behov for relevant utdannet arbeidskraft. Utdanning er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling.