Kvalitet i utdanningen

250 millioner barn kan verken lese eller skrive. 130 millioner av dem har gått minst fire år på skole.
Lærerik skolehverdag
Det hjelper lite om mange begynner på skolen, om ingen lærer noe. På denne skolen i Zambia, har Unicef og myndighetene jobbet for å høyne kvaliteten på undervisningen. Og det gir resultater. Nå får 95 prosent av sjuendeklassingene på skolen eksamensbevis.

Tilgang til utdanning er viktig, men minst like viktig er det at barn faktisk lærer det de skal. Mange barn verden over kan ikke lese, til tross for at de har gått flere år på skolen. 

Utdanning av god kvalitet er en forutsetning for læring og utvikling. Kvaliteten påvirkes av faktorer både i og utenfor klasserommet – alt fra at lærere og læremidler er tilgjengelige, til hvilket utgangspunkt barnet har, for eksempel når det gjelder morsmål eller allmennhelse.

Å sikre utdanning av god kvalitet er en stor utfordring generelt, og særdeles krevende i land med ressurssvake systemer. Her er utdanningssystemene forhindret fra å fungere optimalt.

En global læringskrise

Siden år 2000 har det vært arbeidet iherdig for å få flere barn inn på skolen. Dette året ble FNs tusenårsmål, inkludert seks mål om utdanning for alle, vedtatt. Her lå fokuset på tilgang til skole. og kvalitet i utdanning og læringsstrykk ble dessverre ikke prioritert like høyt.

For lite fokus på kvalitet (faktisk læring) har vært en medvirkende årsak til det som nå omtales som en global læringskrise. Flere barn går på skole i dag enn noen gang før, men mange lærer likevel ikke grunnleggende ferdigheter.

I tillegg til skolegang, er det viktig at skoletilbudet har god kvalitet. I mange utviklingsland er dette en stor utfordring. Hvis det skolen tilbyr virker lite relevant for foreldrene, kan det senke motivasjonen deres for å sende barna på skolen.

Noen av utfordringene i utviklingsland er:

  • mangel på kvalifiserte lærere
  • mangel på undervisningsmateriell
  • overfylte klasserom
  • læreplaner av dårlig kvalitet
  • undervisning på et annet språk enn barnas eget morsmål, som for eksempel engelsk eller fransk

En skolehverdag med lavt læringstrykk rammer først og fremst mange fattige og marginaliserte skolebarn. Den rike eliten i landene dette gjelder, har råd til å skaffe seg utdanning av høy kvalitet på private skoler.

Ved å investere i utdanning av god kvalitet kan hvert enkelt barn gis mulighet til å lære og utvikle seg. Et av fundamentene for økonomisk utvikling og kamp mot fattigdom, er at alle får gå på gode skoler. Forskning tyder også på at det å sørge for skolegang av god kvalitet, er et av de mest effektive virkemidlene for å sikre demokrati og godt styresett i et land.

Lærere

I de fleste utviklingsland er det behov for flere kvalifiserte og motiverte (gode) lærere. Gode lærere er avgjørende for godt tilrettelagt undervisning og læringstrykk. Lærerens faglige kunnskap, evne til å formidle og samarbeide, og til å følge opp elever individuelt, er svært viktige egenskaper.

Flere elementer bidrar til å skape gode lærere. Lærerens egen utdannelse og personlige egenskaper, arbeidssituasjon, etterutdanning og lønn er noen av de elementene som er med på å skape kvalifiserte og motiverte lærere.

Lønn til lærere er spesielt en utfordring i mange land. Noen steder er lønnen så lav at man ikke kan leve av den, og lærere blir da nødt til ta ekstra arbeid for å overleve som bidrar til fravær fra klasserommet og undervisningen.

Hva gjør Norge?

Norge bidrar i arbeidet med å øke kvaliteten på undervisningen og læringsutbyttet for barn i skolen. Dette legges stor vekt på i dialogen knyttet til den norske støtten til utdanning, både gjennom bilaterale og multilaterale kanaler, og gjennom frivillige organisasjoner.

Norge var en av grunnleggerne til International Task Force on Teachers for Education 2030 (TTF) i 2008. UNESCO er vertskap for TTF sekretariatet. TTF er en allianse av engasjerte partnere på lærerspørsmål. Her er land og organisasjoner (multilaterale, bilaterale, sivilt samfunn og private aktører) representert. TTFs mandat er å jobbe med lærerspørsmål, med et spesielt fokus på globalt og nasjonalt påvirkningsarbeid, kunnskapsutvikling og –deling, samt direkte og indirekte landstøtte.

Ett av målene for norsk støtte til Global Partnership for Education (GPE), er å forbedre lærereffektivitet ved å utdanne, rekruttere og støtte lærere i arbeidet, slik at de igjen sørger for et godt læringsmiljø i klasserommet.

Norsk støtte til UNICEF bidrar til å sikre utdanning, bedre kvalitet og læring. UNICEF jobber lokalt og nasjonalt for å sikre at lærere rekrutteres, utdannes og følges opp med godt undervisningsmateriell til klasseromsundervisningen.

Publisert 14.10.2011
Sist oppdatert 07.09.2017