Sivilt samfunn

Et mangfoldig og dynamisk sivilt samfunn er et viktig supplement og korrektiv til myndighetene og en forutsetning for en demokratisk utvikling. Et velfungerende demokrati forutsetter et mangfold av aktører som har kapasitet til å engasjere seg i samfunnsutviklingen.