Ukrainsk gruppe mennesker
Representanter fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) og ukrainske JustGroup, samt norske og britiske politiinstruktører under første fysiske kurs i Krakow, Polen. 
Foto: UiO

Ukraina: Bedre dokumentasjon i etterforskningen av krigsforbrytelser

Den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina støtter både akutt nødhjelp og mer langsiktige tiltak som bistår den ukrainske staten i å fremme rettsstatsprinsipper, demokrati og menneskerettigheter. Dette eksempelet viser hvordan norsk kunnskap og kompetanse støtter gjensidig læring sammen med ukrainske myndigheter innen etterforskning og bevisinnhenting.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) og påtalemyndigheten i Ukraina samarbeider om å sikre bedre bevis og informasjon fra avhør av overlevende, vitner og mistenkte i straffesaker, med særlig vekt på krigsforbrytelser. Hvordan bevisene samles inn og sikres, har stor innvirkning på utfallet i rettssaker. Målet med prosjektet er å heve standarden på etterforskning og avhørspraksis i tråd med internasjonale menneskerettigheter.  

Etterforskningsavhør («investigative interviewing») har nå blitt en del av politiets og påtalemyndighetens opplæring og praksis. Endringer i metodene politi og påtalemyndighet bruker for å samle inn bevis kan ha stor innvirkning på rettssikkerheten i alle land. Utviklingen flere steder i verden går mot en fremtid der politi og påtalemyndighet benytter seg av forskningsbaserte ferdigheter som fremmer menneskerettigheter og demokratisk strafferettspleie. Dette gjelder også i Ukraina. 

Etterforskningsintervju er en avhørsmetode uten bruk av manipulasjon, press, vold eller trusler om vold, i tråd med Mèndez-prinsippene (Prinsipper for effektive intervjuer for etterforskning og informasjonsinnhenting).  Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo har støttet dette arbeidet i Ukraina siden 2017, med norsk finansiering.

I 2023 ble samarbeidet med både Ukrainas øverste påtalemyndighet og Menneskerettighetsombudet utvidet betraktelig gjennom støtte fra Nansen-programmet for Ukraina. Norsk senter for menneskerettigheter samarbeider med Politihøgskolen og KRIPOS, anti-terror – og krigsforbryterenheten til britisk politi samt den ukrainske sivilsamfunnsorganisasjonen JustGroup i utforming og gjennomføring av opplæring tilpasset den ukrainske situasjonen.  

Gjennom partnerskapet har en kjernegruppe av ukrainske instruktører nå ferdigheter og kunnskap til å gi basisopplæring til påtalejurister og politietterforskere. De neste skrittene i det tette samarbeidet omfatter standardisering, geografisk utvidelse og spesialisering. Dette innebærer en nasjonal standard og læreplan, og opplæring av politi og påtalemyndighet fra hele landet. Ukrainske instruktører skal nå, i samarbeid med norske og britiske kollegaer, utvikle opplæringen innen temaer som etterforskningsledelse, avhør av barn og sårbare personer, traumesensitive avhør, krigsforbrytelser og korrupsjonsetterforskning. 

I likhet med andre stater som mottar internasjonal bistand i krisetider, risikerer Ukraina å bli oversvømt av ulike organisasjoner som ønsker å reformere strafferettssystemet i landet. At dette programmet legger opp til standardisering og profesjonalisering øker Ukrainas evne til å koordinere tilbud om ytterligere bistand fra internasjonale organisasjoner til justissektoren. Det kan bidra til å gjøre det lettere for myndighetene å avgjøre hva de trenger og ikke trenger for å oppnå en rettferdig og effektiv strafferettspleie. På denne måten kan innsatsen være med på å sikre at Ukraina etter krigen ikke sitter igjen med et fragmentert rettssystem uten nødvendig forankring.

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets sivile og humanitære partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør.

Publisert 23.02.2024
Sist oppdatert 23.02.2024