Høyere utdanning

Høyere utdanning har fått mer oppmerksomhet på utviklingsagendaen de siste årene. Det har vært økt fokus på høyere utdanning som en viktig faktor for et lands konkurranseevne i en stadig mer kunnskapsdrevet global økonomi.

I front for demokratisk utvikling

Les også:

«Det er mennesker som bygger samfunn, skaper krig og fred og som forvalter klodens naturressurser. Hvis vi skal bidra til at utviklingen går i riktig retning, må vi satse på menneskelige ressurser», skriver seniorrådgiver Anne Wetlesen i Noradbloggen om norsk støtte til høyere utdanning.

Sterke universiteter har gang på gang vist seg å gå i bresjen for menneskerettigheter, likeverd og demokrati. Skinndemokratier og korrupte regimer er blitt veltet av frie meningsytringer og behørig press.

Også likestilling er blitt styrket gjennom påvirkning fra universitetene. I Øst-Afrika har for eksempel kjønnsstudier ved universitetene ført til konkrete politiske vedtak om å bekjempe kjønnsbasert trakassering.

Samfunnsnytte

Forsker om demografiske utfordringer

Forskeren Alcinda Honwana fra Mosambik beskriver krisen mange unge opplever i Afrika sør for Sahara i sine foredrag og bøker, og i dette intervjuet under et besøk i Norad i april 2014.

De 49 fattigste landene i verden står overfor en stor demografisk utfordring, melder FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) i en rapport fra 2013. Befolkningen i disse landene ventes å dobles til 1,7 milliarder innen 2050.

Antallet unge mellom 15 og 24 år vil kunne vokse fra 168 millioner (2010-tall) til 300 millioner innen 2050. Da vil en av fire unge i verden bo i de minst utviklede landene.

Verdensbanken beregnet i 2013 at det trengs minst 600 millioner nye jobber i verden i løpet av de neste 15 årene. Med dagens vekstrater vil over 70 prosent av de ekstremt fattige bo i Afrika sør for Sahara i 2030. For å få meningsfylte jobber og løse samfunnsoppdrag, må ungdom få tilgang til hele utdanningskjeden fra grunnutdanning til videregående og høyere utdanning.

Foto: UNICEF

Vil satse på kunnskapsbasert samfunn

Nettstedet Universitetsnytt fra verden rapporterte fra et forum for høyere utdanning for vitenskap, teknologi og innovasjon som ble holdt i mars 2014 i Kigali, Rwanda:

Vertslandet, Etiopia, Mosambik, Uganda og Senegal bestemte at de vil satse mer på å utdanne flere innen vitenskap, teknologi og innovasjon, for å sikre et kunnskapsbasert samfunn. Selv om Afrika sør for Sahara har 15 prosent av jordas befolkning, har disse landene bare tre prosent av forskerne i vitenskap, teknologi og innovasjon, melder nettstedet.

Prognoser viser at antall studiesøkende vil dobles innen 2025, og at mesteparten av økningen vil skje i utviklingsland. Det er behov for økt kapasitet for å utdanne flere og bedre kandidater. Parallelt med å tilby høyere utdanning til flere, må institusjonene og myndighetene sørge for at utdanningen er relevant og av god kvalitet både for den enkelte, og nyttig for samfunnet forøvrig.

For de fattigste landene er det en stor utfordring at høyt utdannede forsvinner. Å hindre hjerneflukt er et av målene til norsk støtte til universitetssamarbeid og tenketanker i lav- og mellominntektsland, som via NORHED og til African Economic Research Consortium (AERC).

Mangler data

Via støtten til høyere utdanning bidrar Norge til å utjevne de store forskjellene på utdanningsmuligheter for verdens unge. Ifølge UNESCOs Institutt for statistikk (alle tall fra 2011) hadde 1,1 prosent av Etiopias befolkning fullført høyere utdanning. Fordelt på kjønn hadde 0,4 prosent av kvinnene og 0,9 prosent av mennene høyere utdanning.

Statistikk over fullført utdanning

UNESCO tilbyr statistikk over fullført utdanning på alle nivå. For å få opp tallene, besøke denne siden med UNESCO-statistikk, åpne kategorien educational attainment under education (full dataset), og velg tabellen population by completed level of education. Se kolonnene 22-24 (X-Z i excel) for høyere utdanning.

I Norge hadde 31,4 prosent fullført høyere utdanning; 33,6 prosent var kvinner og 29,1 prosent menn. I Pakistan hadde 7,4 prosent av befolkningen høyere utdanning; 4,6 prosent kvinner og 9,9 prosent menn.

Norads resultatrapport for 2013 beskriver oppnådde mål for Norges støtte til høyere utdanning i Indonesia. Her hadde 7,9 prosent av befolkningen høyere utdanning i 2011; 7,5 prosent kvinner og 8,2 prosent menn.

For land som Afghanistan, Haiti, Somalia og Zambia finnes ikke statistikk som UNESCO har kunnet gjengi om befolkningens fullførte utdanning, uansett nivå.

Datagrunnlaget er ikke godt nok til å si hvilket utdanningsnivå man har oppnådd globalt. Innhenting av tall er spesielt vanskelig i en rekke lavinntektsland, men også for mellominntektslandet India mangler UNESCO denne statistikken. Se global oversikt i statistikken på høyre hånd.

Ifølge dette blogginnlegget fra Verdensbanken (2013) er bare syv prosent av den relevante aldersgruppen i Afrika universitetsstudenter, mens verdensgjennomsnittet er 30 prosent.

Publisert 23.10.2014
Sist oppdatert 16.02.2015