Dette gjør Norge og Norad på høyere utdanning

Norge satser på høyere utdanning. To programmer fører innsatsen videre.

NORHED - Norges program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling. NORHED ble lansert i 2012 og er en videreutvikling av NUFU og NOMA. Tematiske prioriteringer er utdanning, helse, naturressursforvaltning, klima og miljø, demokratisk og økonomisk styresett og humaniora, kultur, media og kommunikasjon.

Alle NORHED-prosjekter har i dag en eller flere partnere i lav- og mellominntektsland og én i Norge.  Det ligger en dreining mot å inngå avtalene direkte med partnere i samarbeidsland, noe som betyr at de blir prosjektledere. Årlig budsjett for NORHED er ca. 130 mill kroner.

EnPE - Den første utlysningen til Norads kapasitetsbyggingsprogram for høyere utdanning og forskning innen energi og petroleum (EnPe) var i 2009, med oppstart i 2010. Programmet administreres av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og finansieres av Norad. Målet er å bidra til kapasitetsbygging innen energi- og petroleumssektoren i utvalgte samarbeidsland. Det er satt av 20 mill kroner årlig til EnPe.

Likestilling og inkludering

Kjønnsperspektiver skal integreres i alle prosjekter som får Norad-støtte. Alle prosjektene bes gjøre sitt ytterste for å rekruttere minst 50 prosent kvinnelige studenter på alle nivåer. Tiltak skal sørge for at kvinner fullfører studier og fortsetter i forskerstillingene.

Prosjektene skal også bidra til inkludering av underrepresenterte grupper, som personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk, etniske minoriteter og andre marginaliserte grupper. Les mer i programdokumentene om hvordan NORHED (bl.a. på side 7-8) og EnPe (se bl.a. side 8-9) ivaretar likestilling og inkludering.

Partnerskap og samarbeid

Norad har støttet kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning i lav- og mellominntektsland i flere tiår. Målet er at landene selv skal bli bedre i stand til å utdanne egen arbeidsstyrke, og produsere mer og bedre forskning relevant for utvikling. Fagkunnskap er også viktig for politikkutforming og likestilling.

Det er lange tradisjoner for utdannings- og forskningssamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland og tilsvarende institusjoner i Norge. Samarbeidet drives stadig mer regionalt, og de fleste prosjekter har i dag flere partnere involvert. Aktivitetene gjelder felles forskningsprosjekter, veiledning, undervisning, og utvekslingsopphold for PhD-kandidater og ansatte.

Hovedansvaret og initiativet ligger i økende grad hos partneren i samarbeidslandene, og prosjektene skal tydelig knyttes opp til definerte behov ved institusjonen og i landet/regionen.