Estersia Manjira er 27 år og ingeniør.
Dobbelt så mange kvinnelige ingeniører i Tanzania
Ingeniør er et mannsyrke i Tanzania. Derfor satte den norske ambassaden i Tanzania i 2010 i gang et program med månedlig økonomisk støtte til kvinnelige ingeniørstudenter. Det har virket; antallet kvinnelig ingeniører i Tanzania er mer enn fordoblet siden programmet startet

Tematisk fokus

Norge ønsker å samarbeide med partnere som har vist en merverdi i sitt arbeid med ren energi i utviklingsarbeidet.

Gjennom alle kanaler som brukes for å fremme ren energi for utvikling, vil Norge fokusere på områder der Norge kan gjøre en forskjell og der vi har en spesiell ekspertise å bidra inn med.

Eksempelvis har Norge lang erfaring med utbygging av vannkraft og elektrisitetsnett og har et avansert krafthandelssystem. Dette er ekspertise som vi bidrar med i samarbeid med våre partnere.

Norsk forvaltning jobber også inn mot ulike nasjonale og internasjonale fora og prosesser for å løfte spesielt viktige tema med betydning for utvikling av ren energisektoren i utviklingsland. 

Stimulering av private investeringer

For å sikre universell tilgang til moderne energitjenester til verdens befolkning, kreves ca 40 milliarder amerikanske dollar årlig frem til 2030. Offentlige bistandspenger vil ikke kunne dekke dette behovet og privat kapital må derfor inn.

Noe av utfordringen ligger imidlertid i manglende betalingsevne for sluttbrukerne i mottakerlandene i tillegg til at rammevilkårene for private investorer er for usikre. Norge bidrar internasjonalt for blant annet å teste ut mulige finansieringsmodeller for å få private kapital inn i sektoren.

Eksempelvis støtter Norge Scatec Solars satsing for å elektrifisere landsbyer i India med solceller.

Kapasitetsbygging

Manglende rammeverk og svak forvaltning er barrierer for å få private til å investere i ren energi prosjekter i utviklingsland. I tillegg kan manglende rammeverk hindre en forsvarlig og bærekraftig utbygging av naturressurser.

Norge bruker derfor mye ressurser på å støtte kapasitetsbygging i ulike energimyndigheter i våre partnerland. Eksempelvis har Norges vassdrags- og energidirektorat samarbeidsprosjekt i våre partnerland, der de bidrar med deres erfaring innenfor sitt fagområde.

Norge støtter også International Center for Hydropower (ICH), en medlemsorganisasjon som tilbyr kurs innen vannkraft i en rekke av Norges samarbeidsland. 

Tilgang til moderne energitjenester

Manglende tilgang til moderne energitjenester er en barriere for utvikling. Norge bidrar aktivt til at de uten tilgang til energi skal få tilgang. Eksempelvis har Norge støttet og støtter flere landsbyelektrifiseringsprosjekt i blant annet Mosambik og Uganda.

Norge bidrar også til at flere får tilgang til rentbrennende ovner til matlaging, eksempelvis støtter Norge UN Foundation og the Global Alliance for Clean Cook Stoves.

Likestilling

Norge står i en særstilling internasjonalt hva gjelder likestilling mellom kjønnene. Kjønnsdimensjonen er et uttalt fokusområde for norsk utviklingshjelp, så også innenfor energisektoren.

Kvinner og menn har ulike roller, behov og prioriteringer i forhold til energi og dermed  jobbes det aktivt i energiprogram og -prosjekter Norge er involvert med å inkludere denne dimensjonen.

Pembaby night
Tilgang til strøm gir bedre liv for kvinner på øya Pemba
Norge har gitt bistand til utbygging av strømnettet til og på øya Pemba, utenfor Tanzania. Dette har ført til et bedre liv for kvinnene, i form av strøm til sykehus, skoler, vannverk og bedrifter.
Publisert 24.10.2011
Sist oppdatert 18.03.2016