FNs 7 bærekraftsmål dreier seg om å sikre tilgang til rimelige, pålitelige og moderne energitjenester for alle.

Norsk energisatsing i utviklingssamarbeid

Tilgang til pålitelige energitjenester til en overkommelig pris er avgjørende for både økonomisk og sosial utvikling.

Mens en god del land fokuserer på energisikkerhet og avkarbonisering av sin energimiks, sliter mange av de fattigste landene med å sikre nok energi til å dekke grunnleggende behov.

Norads visjon er «bærkraftig utvikling i en verden uten fattigdom», og arbeidet er forankret i norske utviklingspolitiske mål og FNs bærekraftsmål for 2030. FNs 7 bærekraftsmål dreier seg om å sikre tilgang til rimelige, pålitelige og moderne energitjenester for alle.

Fossil brensel må reduseres

Verdens energibruk er i hovedsak basert på fossile brensler. For å dempe virkningene av klimaendringer må verdens avhengighet av fossil energi reduseres.

De fattigste landene har relativt lav energiproduksjon og forbruk og er derfor ikke de store bidragsytere til klimaendringer. Derimot, vil de lide uforholdsmessig fra konsekvensene av klimaendringer på lokalt nivå. Støtte til økt produksjon av fornybar energi har derfor vært høyt prioritert på den norske utviklingsagendaen.

Siden lanseringen av FN generalsekretærs initiativ Sustainable Energy for All (SE4All) i 2011, har betydningen av bærekraftig energitilgang fått økt internasjonal oppmerksomhet. Regjeringen i Norge har vært en aktiv støttespiller.

I 2014 lanserte FN tiåret for bærekraftig energi for alle. Markeringen varer frem til 2024. Norge har lang erfaring innen både fornybar energi og petroleumsutvinning, og har derfor gode forutsetninger for å bidra til utviklingslandenes bestrebelser for å møte energirelaterte utfordringer.

Norske initiativer

Initiativet Ren energi for utvikling ble lansert i 2007 for å bidra til å øke tilgangen til ren energi gjennom effektiv langsiktig forvaltning av naturressurser og energibruk.

Tilgjengelige offentlige midler er utilstrekkelige for å møte de store investeringsbehovene for å utvikle et lands energisektor. Mobilisering av privat kapital er derfor en viktig prioritet i Ren energi for utvikling.

I tillegg er Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland - et viktig instrument for å mobilisere kommersielle investeringer i utviklingsland. Fornybar energi er et av de strategiske satsningsområdene for Norfund.

Inne i vannkraftverket Khimthi i Nepal
Energirikt samarbeid - Khimti, Nepal
Mer enn halvparten av Nepals husholdninger har ikke tilgang til elektrisitet. På landsbyga har færre enn ti prosent tilgang. Landet har store ubrukte vannressurser, men er helt avhengige av utenlandske investorer for å kunne bygge større vannkraftanlegg. Dette er noe norske myndigheter bistår med.
Publisert 29.10.2011
Sist oppdatert 18.03.2016