Funksjonshemmedes rettigheter blir bedre ivaretatt av lokale myndigheter i Palestina. Det er et resultat av påvirkning fra interesseorganisasjoner.
Foto: Ken Opprann

Hovedbudskap

Sivilsamfunnstøtten er en viktig del av norsk utviklingssamarbeid. Norge bruker om lag 20 prosent av den totale bistanden på støtte til, eller via, sivilt samfunn. Det er over gjennomsnittet for giverland.

1. Sivilsamfunnet når de fattigste

Bærekraftsmålene er verdens utviklingsagenda fram mot 2030. Det første målet er å utrydde ekstrem fattigdom. Sivilsamfunnet gjennomfører utviklingstiltak, styrker sårbare grupper, og overvåker myndighetenes framdrift mot målene.

2. Sivilsamfunnet leverer nødvendige tjenester

Sivilsamfunnet bidrar til tjenestelevering, særlig i sårbare stater. Påvirkningsarbeid og samarbeid med myndigheter er viktig for å sikre koordinering og felles standarder, og for å sikre at myndighetene overholder sine forpliktelser.

3. Sivilsamfunnet holder myndigheter ansvarlige

Sivilt samfunn styrker åpenhet og deltakelse i demokratiske prosesser. I de norske utviklingsinitiativene Klima og skog og Olje for utvikling utfyller sivilsamfunnsstøtten det mellomstatlige samarbeidet ved å ansvarliggjøre myndigheter og bedrifter i forvaltningen av naturressurser.

4. Handlingsrommet begrenses i mange land

Retten til deltakelse, organisering og ytringsfrihet utfordres stadig. Det er kontinuerlig behov for å forsvare disse rettighetene og for å beskytte aktører som opplever brudd på dem.

5. Lokale ledere er viktige endringsaktører

Grasrotorganisasjoner og tradisjonelle og religiøse ledere nyter stor tillit og innflytelse. Derfor kan de bidra til å endre skadelige holdninger og praksis. Religion og tradisjon kan misbrukes til å skape konflikt og opprør, eller det kan brukes konstruktivt i dialog for menneskerettigheter, fred og forsoning.

6. Makt må flyttes til sivilsamfunnet i lav- og mellominntektsland

Sivilsamfunnet i mottakerlandene må få mer innflytelse i utviklingssamarbeidet. Finansieringsformene må revurderes, og programmer må overføres til lokale eller nasjonale aktører på sikt.

7. Sivilsamfunnets utviklingsarbeid er for avhengig av statsstøtte

Mange organisasjoner er økonomisk avhengige av offentlige midler. For å sikre større økonomisk bærekraft, må organisasjonene arbeide for å skaffe flere finansieringskilder.

8. Både proffer og grasrot trengs

Profesjonelle organisasjoner sikrer god forvaltning av bistandsmidler. Det finnes grasrotbevegelser i samarbeidslandene som gjør godt arbeid selv om de ikke kan møte givernes forvaltningskrav. Nye former for partnerskap bør utvikles for å sikre at grasrota er med.

 

Publisert 02.12.2016
Sist oppdatert 09.12.2016