Jon Lomøy er direktør i Norad. Han har tidligere vært leder for utviklingsavdelingen i OECD i Paris, og Norges ambassadør i Zambia og Tanzania. Lomøy har også vært avdelingsdirektør i Norad og Utenriksdepartementet.
Foto: Lars Lillo Ulvestad / Norad

Forord til resultatrapporten 2016

Forord fra Norads direktør Jon Lomøy.

Det finnes 800 millioner grunner til å arbeide med bistand. Det er 800 millioner enkeltmennesker som lever i dyp fattigdom. Denne rapporten bruker mye statistikk, da må vi minne hverandre på at bak statistikken finnes mennesker med drømmer og håp, med muligheten til en bedre framtid.

Veien fram til et verdig liv kan synes lang, men heldigvis ser vi stor fremgang. Det er grunn til å være optimist! Vi kan nå det ambisiøse målet vi satte oss i 2015 om å avskaffe absolutt fattigdom i 2030. Men bare hvis vi bruker alle våre ressurser – og bruker dem godt.

Det sivile samfunnet er avgjørende for å nå målet. Sivilsamfunn har mange ulike funksjoner, og rapporten viser hvordan de kan være avgjørende for samfunnsutviklingen. Historien har mange eksempler på dette. Desmond Tutus kamp mot apartheid i Sør-Afrika. Den tunisiske kvartetten som fikk fredsprisen i 2015. De er begge eksempler på kraften sivilt samfunn kan være i utviklingen av sterke og selvstendige samfunn.

I en debatt om sivilt samfunns rolle i fattige land, må vi lære av vår egen historie. Det sivile samfunnet bidrar til at myndighetene blir ansvarliggjort for sine handlinger. Det var sivilt samfunn, gjennom sanitetskvinner, fagbevegelse og religiøse grupper som var med på å utvikle velferdssamfunnet. Disse erfaringene tar vi med oss i utviklingssamarbeidet.

Samtidig er det viktig å huske på at de norske organisasjonene var nettopp det. Norske. Land kan ikke utvikles utenfra. Forankringen i samarbeidslandene er viktig, og det er viktig at deres røst styrkes. Når røstene fra samarbeidslandene blir sterkere og tydeligere, må partnerne fra rike land finne nye roller.

Bistand dreier seg også om verdier. I kampen for større åpenhet, for økonomiske, sosiale og politiske rettigheter og mot diskriminering, er sivilt samfunn en helt sentral partner.

Årets resultatrapport viser at mange enkeltprosjekter gir gode resultater og har stor betydning for enkeltmennesker. Noen av eksemplene vi har trukket frem, kan virke små. Deres bidrag til samfunnsutvikling kan virke fjern. Det er et av dilemmaene med prosjektstøtte til sivilsamfunnsorganisasjoner. Den kan gi gode og viktige resultater for mange enkeltmennesker, samtidig som bidragene til samfunnsutviklingen kan være vanskelig å måle.

Årets rapport viser til 25 eksempler på hvordan sivilt samfunn verden over skaper resultater, med støtte fra Norge. Dette utgjør ikke det totale bildet, men illustrerer godt resultater, utfordringer og mangfoldet i den norske innsatsen.

Jon Lomøy, direktør i Norad

Publisert 02.12.2016
Sist oppdatert 09.12.2016