Slik styres Norad

Norad er et direktorat som rapporterer til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Våre oppgaver er forankret i instrukser og årlige tildelingsbrev fra departementene.

I instrukser fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet fastslås Norads hovedoppgaver og rolle. Evalueringsavdelingen i Norad jobber etter en egen instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning.

Tildelingsbrevene fastslår de økonomiske rammene for Norad. De beskriver også hvilke områder direktoratet skal prioritere det kommende året.

Norske bistandspenger

Hvert år bevilger Stortinget penger til bistand gjennom statsbudsjettet. I 2017 ga Norge 34,1 milliarder kroner i bistand. Norad forvaltet 9,5 milliarder, det var 28 prosent av det totale bistandsbudsjettet.

Størsteparten av den norske bistanden forvaltes av Utenriksdepartementet og norske ambassader.

Norad forvalter en rekke støtteordninger for sivilt samfunn, informasjonstiltak, næringsutvikling, faglig samarbeid, forskning og utdanning. Det er departementene – gjennom tildelingsbrevene – som bestemmer hvilke tilskuddsordninger Norad skal forvalte. 

Våren 2017 overtok Norad et utvidet ansvar fra Utenriksdepartementet for områdene helse, utdanning, klima, miljø, fornybar energi, matsikkerhet og klimatilpasset landbruk. Ansvaret for forvaltningen av i overkant av fem milliarder kroner i tilskuddsmidler fulgte med overføringen.

Strategi

Norads strategi er først og fremst et verktøy for Norads medarbeidere, og sier noe om hvordan og hvilke områder vi skal prioritere. 

Publisert 28.09.2011
Sist oppdatert 03.01.2020