Slik styres Norad

Norad er et direktorat under Utenriksdepartementet (UD). Våre oppgaver er forankret i Norads instruks og årlige tildelingsbrev fra departementet.

I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.

I instrukser fra Utenriksdepartementet (fra 2013) og Klima- og miljødepartementet (fra 2017) fastslås Norads hovedoppgaver og rolle. Evalueringsavdelingen i Norad jobber etter en egen instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning (fra 2015).

tildelingsbrevene skisserer departementene opp de økonomiske rammene som Norad opererer med, beskriver hvilke områder direktoratet skal prioritere det kommende året, og hvordan oppgavene skal gjennomføres.

Norske bistandspenger

Hvert år bevilger stortinget penger til bistand gjennom statsbudsjettet. Størsteparten av den norske bistanden forvaltes av Utenriksdepartementet og norske ambassader.

Norad forvalter en rekke støtteordninger for sivilt samfunn, informasjonstiltak, nærings- og handelssamarbeid og forskning og utdanning. Det er departementene – gjennom tildelingsbrevene – som bestemmer hvilke tilskuddsordninger Norad skal styre. 

Strategi

Norad har utarbeidet en strategi hvor vi ser fem år fremover i tid. Strategien er først og fremst et verktøy for Norads medarbeidere, og sier noe om hvordan og hvilke områder vi skal prioritere.

Publisert 28.09.2011
Sist oppdatert 02.01.2017