Slik styres Norad

Norad er et direktorat som rapporterer til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Våre oppgaver er forankret i instrukser og årlige tildelingsbrev fra departementene.

I instrukser fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet fastslås Norads hovedoppgaver og rolle. Evalueringsavdelingen i Norad jobber etter en egen instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning.

Tildelingsbrevene fastslår de økonomiske rammene for Norad. De beskriver også hvilke områder direktoratet skal prioritere det kommende året.

Norske bistandspenger

Hvert år bevilger Stortinget penger til bistand gjennom statsbudsjettet.

I 2021 bidro Norge med 40,1 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Norad forvaltet 50 prosent av de norske bistandspengene, inkl. KLD-midler. Det tilsvarer 20 milliarder kroner.

Norad forvalter en rekke støtteordninger for sivilt samfunn, informasjonstiltak, næringsutvikling, faglig samarbeid, forskning og utdanning. Det er departementene – gjennom tildelingsbrevene – som bestemmer hvilke tilskuddsordninger Norad skal forvalte. 

I bistandsreformen 2019 ble det lagt opp til en klarere arbeidsdeling mellom Utenriksdepartementet og Norad. UD har fra nå av hele ansvaret for utformingen av utviklingspolitikken. Policy-arbeidet styrkes blant annet med en ny avdeling i UD med spesifikt ansvar for bærekraftig utvikling. 

Strategi

Norads strategi sier at Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås. Den har et langsiktig perspektiv, men skal samtidig virke i det daglige. Derfor inneholder den også spesifikke utviklingsmålene som vil bli vurdert og og revidert underveis mot 2030. 

Publisert 28.09.2011
Sist oppdatert 16.03.2021