Helhetlig innsats i krise og konflikt. Hva er utfordringene?

Om publikasjonen

 • Utgitt: september 2023
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Nikolai Hegertun (Norad) og Ottar Mæstad (CMI)
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 12
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-174-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Betydningen av å arbeide helhetlig på tvers av humanitær innsats, langsiktig utviklingsinnsats og fredsarbeid vil øke i årene som kommer. Det er minst tre grunner til det.

For det første vil en stadig større andel av de ekstremt fattige bo i områder med konflikt og/eller hyppige naturkatastrofer. Verdensbanken anslår at opp mot to tredjedeler av de ekstremt fattige vil bo i områder preget av konflikt og sårbarhet i 2030.1 Innsats for å utrydde ekstrem fattigdom må derfor i økende grad rettes inn mot områder der det også er behov for humanitær innsats og der det ofte også er krig eller konflikt.

For det andre er det humanitære systemet allerede i dag ute av stand til å dekke presserende humanitære behov. Mer langvarige kriser og stadig flere mennesker på flukt er noen av årsakene til at pengene ikke strekker til. Framover er det behov for å jobbe mer kostnadseffektivt og målrettet for å forebygge kriser og redusere framtidige humanitære behov. Et godt samspill mellom humanitært arbeid og langsiktig utviklingsinnsats er da nødvendig.

For det tredje vil klimaendringer føre til hyppigere katastrofer som følge av ekstremvær og nye mønstre for nedbør og tørke, ofte om og om igjen på steder der mange i utgangpunktet lever i ekstrem fattigdom. Vekslende behov for humanitær og langsiktig innsats over tid vil kreve at tiltakene er godt koordinerte og samstemte, og forebygging av kriser for å redusere humanitære behov må løftes høyere på agendaen.

Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å nå målet om helhetlig innsats. Den internasjonale diskusjonen om behovet for mer helhetlig innsats på tvers av humanitært arbeid, langsiktig utviklingsarbeid og fredsarbeid, har pågått i flere tiår. Diskusjonen er oppsummert i notatet Making sense of the Nexus.

Publisert 11.11.2023
Sist oppdatert 11.11.2023