Bistandens bidrag til å redusere klimagassutslipp: Løsninger for mennesker, klima og miljø

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2021
 • Serie: Synteserapporter
 • Type: --
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 105
 • Serienummer: 8/2021
 • ISBN: 978-82-8369-079-8
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Verdenssamfunnet står overfor enorme utfordringer for å løse klima- og naturkrisen. Covid-19-pandemien har tydeliggjort behovet for å ivareta klima og miljø, og verdenssamfunnet snakker nå ganske enstemmig om behovet for en grønn gjenoppbygging. Myndigheter, privat sektor og enkeltmennesker må omstille seg.

Mye er skrevet om klima- og naturkrisene den siste tiden. Men fortsatt vet vi relativt lite om effekten av bistandstiltak på reduserte utslipp. Vi ser sjelden på bredden av satsinger i sammenheng. Vi vet også for lite om hvilke måter fattigdomsreduksjon, klima- og naturhensyn kan trekke i samme retning eller motvirke hverandre. Derfor er dette nybrottsarbeid for Norad, og et første forsøk på å sette i gang en diskusjon om hvilke satsinger vi bør prioritere fram mot 2030. Målet med rapporten er tredelt.

 • For det første: Hvordan skal vi forstå og bekjempe klima- og naturkrisen innen bistandens mandat om å redusere fattigdom?
 • For det andre: Hva vet vi om hvordan ulike bistandstiltak fører til reduserte klimagassutslipp?
 • Og for det tredje: Hva kan være relevante satsinger fram mot 2030?

Vi forklarer hvordan klimahensynet kom inn i bistanden, og hvordan en gryende forståelse av sammenhengen mellom klima- og naturkrisen må tas inn i bistandssammenheng. Vi har gjort et forsøk på å svare på effekten av reduserte klimagassutslipp fra ulike tiltak og kanaler. Dette er nybrottsarbeid, og mye gjenstår før vi har solid nok faktagrunnlag for å vurdere dette.

Til slutt kommer vi med innspill til områder innen bistandsporteføljen der vi mener det er potensial for at norsk innsats kan bidra til reduserte klimagassutslipp fram mot 2030. Anbefalingene er basert på innspill fra eksperter, litteraturgjennomgang og arbeidsgruppa i Norads egen kunnskap og erfaring. Dette er områder som er svært aktuelle for reduserte klimagassutslipp. Forutsetningen er at tiltakene faktisk kan defineres som bistand, det vil si at de har som hovedmål å bidra til fattigdomsreduksjon.

I valg av sektorer og løsninger har vi særlig vurdert:

 1. Hvor er utslippene i dag og hvor er de anslått å være i 2030? Dette gir en indikasjon på hvor det er potensiale for å oppnå utslippsreduksjoner som monner.
 2. I hvilke sektorer er det løsninger som overlapper med målet om fattigdomsreduksjon, løsninger for natur andre utviklingsfordeler?
 3. Hvor har Norge og Norad kompetanse, kapasitet og erfaring? Vi skal ikke begrense oss til dagens områder, men må allikevel se til hvor Norge har en naturlig rolle å spille.
Hvordan bekjempe fattigdom og klimakrisen samtidig?
Lanseringen fant sted tirdag 26. oktober. Se den igjen i opptak her.
Publisert 25.10.2021
Sist oppdatert 26.10.2021