UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business

Om publikasjonen

 • Utgitt: september 2018
 • Serie: Evalueringsstudier
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: KPMG in cooperation with Menon Economics and Elgesem advokatfirma
 • Bestilt av: Evaluation Department at Norad
 • Land: Mosambik, Tanzania
 • Tema: Menneskerettigheter, Næringsutvikling
 • Antall sider: 97
 • Serienummer: 11.18
 • ISBN: 978-82-8369-066-8
 • ISSN: --
This is the front page of the 2018 evaluation UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

I evalueringen undersøkes hvilke system norsk utviklingssamarbeid har på plass for å kunne vise og vite at vi ikke bidrar til krenkelser av menneskerettigheter, og at vi bidrar til å fremme og beskytte menneskerettigheter.

Evalueringsteamet har vurdert systemer for å fremme og beskytte menneskerettigheter i følgende enheter: Utenriksdepartementet, Norad, ambassadene, Norfund, Innovasjon Norge og Giek. I tillegg har evalueringsteamet sett på utvalgte prosjekter og ambassadenes rolle i to land: Mosambik og Tanzania.

Evalueringen er utført av KPMG på oppdrag for evalueringsavdelingen i Norad.

Evalueringsteamet finner at menneskerettigheter og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) er godt forankret og kommunisert gjennom stortingsmeldinger og førende dokumenter for utviklingssamarbeidet. På tross av dette viser evalueringen at implementeringen av disse politiske føringene er ufullstendig.

I evalueringen avdekkes det store forskjeller i hvordan statlige aktører forstår sitt ansvar for å fremme og beskytte menneskerettigheter. Videre mangler det en tydelig forståelse for statlige aktørers ansvar for å sikre adekvat aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter hos de næringslivsaktørene som involvert i bistanden.

Det er også uklart hvem fra myndighetenes side som er ansvarlig for å sikre at det er en klar forståelse hos statlige aktører, samt å monitorere og følge opp implementeringen av UNGP. Dermed vet vi  lite om i hvilken grad utviklingssamarbeidet som involverer næringsliv bidrar til å fremme og beskytte menneskerettigheter.

Publisert 13.09.2018
Sist oppdatert 13.09.2018