Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative. Literature review and programme theory

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2016
 • Serie: Evalueringsstudier
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: AECOM International
 • Bestilt av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Land:
 • Tema: Klima og miljø
 • Antall sider: 74
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-824-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

About the report

The report presents findings of a baseline for a new wave of real time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI). Two separate but closely connected studies have been conducted following an extensive literature review, workshops, and interviews.

Study A reviews and summarizes research relevant to REDD+ and identifies the gaps where additional research and evaluation is needed.

Study B considers the program theories behind NICFI and REDD+ and assesses the extent to which the current intervention theories and design of NICFI show the conditions necessary to achieve its objectives. The study draws on the findings from study A and includes an assessment of the degree to which the program/intervention theory or theories are based on available research based knowledge.

The two studies conducted in parallel, identify ways in which NICFI can improve and capitalize on emerging best practices and knowledge.

The Norwegian government launched its International Climate and Forest Initiative in December 2007, pledging up to NOK 3 billion annually to reduce emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (REDD+). 

The Evaluation Department at the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) has commissioned real-time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) from consultants and experts. Comprising evaluations and studies on specific topics and themes, the objective is to provide timely information and rapid learning opportunities for programing and management of NICFI.

Phase 1 of the real time evaluation was conducted during 2010- 2013. Phase 2 of the real time evaluation started in 2015. This report is the first publication within the second phase of the evaluation.

Om rapporten

Rapporten presenterer funnene fra en grunnlagsstudie i forbindelse med en ny runde følgeevalueringer av regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ (Kos).

Rapporten består av to separate, men relaterte studier gjennomført etter en omfattende litteraturgjennomgang, en rekke workshops og intervjuer. 

Studie A tar for seg og oppsummerer forskning relevant for REDD+ og identifiserer innenfor hvilke områder det er behov for ytterligere forskning og evaluering.

Studie B vurderer programteoriene bak Kos og REDD + og i hvilken grad dagens utforming av og endringsteorier for initiativet gjenspeiler de nødvendige betingelsene for å oppnå programmets mål. Studien bygger på funn fra litteraturgjennomgangen i første del og inkluderer en vurdering av i hvilken grad programmet eller det underliggende teori er basert på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap.

De to studiene ble gjennomført parallelt og identifiserer måter klima- og skoginitiativet kan forbedre og dra nytte av «beste praksis» og kunnskap.

Regjeringen lanserte det internasjonale klima- og skoginitiativet (Kos) i desember 2007, og lovet opp til tre milliarder norske kroner per år for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+).

Evalueringsavdelingen i Norad har bestilt en følgeevaluering av Norges klima- og skoginitiativ fra konsulenter og eksperter. Bestående av evalueringer og studier innenfor spesifikke emner og tema, er målet å bidra med nyttig informasjon og læringsmuligheter for programmet og forvaltningen av Kos.

Fase 1 av følgeevalueringen ble gjennomført mellom 2010-2013. Den andre fasen av følgeevalueringen begynte i 2015. Denne rapporten er den første publikasjonen i fase 2.

Publisert 29.03.2016
Sist oppdatert 29.03.2016