Norads strategi mot 2020

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2016
 • Serie: --
 • Type: Strategier
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 12
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-767-2
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

I 2015 vedtok FN de nye bærekraftsmålene. De setter rammene for Norads virksomhet de neste 15 årene. I Norge er det bred enighet om å bruke én prosent av vår nasjonalinntekt til å bekjempe global fattigdom og nå andre utviklingsmål.

Å bruke ressursene på best mulig måte og sikre de beste resultatene, er utfordrende. Det innebærer mange valg: Hvilke land skal vi prioritere? De fattigste, de i konflikt eller de med størst miljøutfordringer? Hvilke sektorer skal vi satse på? Utdanning, helse, energi, skog, fiskeri eller landbruk? Hvordan skal balansen mellom kortsiktig humanitær bistand, langsiktig bistand og investeringer i globale fellesgoder være? Hvordan fremmer vi best sentrale verdier som demokrati, menneskerettigheter og likestilling? Hvordan samarbeider vi med land der korrupsjon er utbredt?

Mange av disse valgene er politiske valg. De bør tas på basis av solide faglige råd, fundert i den beste innsikten verden kan tilby. Mange er faglige valg, og bør tas ut fra hvordan vi kan få størst mulig avkastning på våre investeringer. Ikke i form av penger tilbake til Norge, men i form av færre fattige i verden.

Utviklingssamarbeid dreier seg ikke bare om penger, men i økende grad også om kunnskap og erfaringer. Mange utviklingsland finansierer mesteparten av sin utvikling fra andre kilder enn bistand. Egen skatteinngang, private investeringer og overføringer fra migranter er viktigere pengestrømmer. Men mange utviklingsland trenger fortsatt tilgang til ekspertise og erfaringer.

Hvordan forvalte naturressurser som fisk og vannkraft på en god måte, som både gir landet inntekter og tar vare på miljøet? Hvordan skattlegger man internasjonale selskaper på en måte som både fremmer investeringer og sikrer skatteinntekter? En del av Norges internasjonale forpliktelser er å stille norsk kompetanse og norske erfaringer til rådighet for utviklingsland – dersom de ønsker det.

Utviklingslandene er ikke en homogen gruppe. Mange land som fortsatt har store utviklingsutfordringer, er samtidig interessante partnere for norsk næringsliv, forskningsmiljøer og kunstnere. I økende grad bør utviklingssamarbeidet se på mulighetene slike felles interesser skaper. På den måten legges grunnlaget for det framtidige, likeverdige samarbeidet mellom Norge og land som er på vei ut av fattigdommen.

Som Norges fagetat for utviklingssamarbeid skal Norad bidra til at utviklingspolitikken utformes og bistanden investeres på en måte som gir best mulig utviklingsresultat, at norsk kompetanse gjøres tilgjengelig for utviklingsland og at grunnlaget for et framtidig likeverdig forhold legges.

-Jon Lomøy
Direktør

Den nye strategien «Norads strategi mot 2020 – Kunnskap for utvikling» erstatter «Norads strategi mot 2015 – Resultater i kampen mot fattigdom» og «Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015 – Sannheten godt fortalt».

Publisert 06.04.2016
Sist oppdatert 06.04.2016