Study of Reviews and Evaluations in Norwegian Development Cooperation - mapping

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2015
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Nordic Consulting Group
 • Bestilt av: Norad
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 52
 • Serienummer: 2015/11
 • ISBN: 978-82-7548-8372
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

See information in English further down on the page

Denne kartleggingsstudien ble gjort som forarbeid til en evaluering av kvaliteten på og bruken av gjennomganger og desentraliserte evalueringer i norsk bistandsforvaltning. Evalueringen gjennomføres i 2016.

Forstudiet gikk ut på å kartlegge og samle inn gjennomganger og desentraliserte evalueringer bestilt av bistandsforvaltningen i perioden 2012-2015. Evalueringsavdelingens rapporter er ikke omfattet av studien. Studien har kartlagt aspekter ved innholdet i rapportene, men har ikke gjort noen vurdering av kvaliteten på analysen.

Funn

 • Antall rapporter: Det er funnet i underkant av 300 rapporter fra perioden 2012-2015. Dette utgjør i snitt 75 per år.

 • Bestiller: Det er i hovedsak ambassadene og Norad som bestiller (litt over 100 rapporter hver i perioden), UD står for et relativt lite antall (20 rapporter).

 • Gjennomføring: De fleste gjennomgangene, 86 prosent, utføres av eksterne konsulenter. 9 prosent av gjennomgangene gjøres av blandede team med eksterne og interne. 4 prosent av gjennomgangene gjøres av rene interne team. Det er først og fremst Norad som bruker interne og blandede team.

 • Geografi og DAC-sektor: Totalt 40 land og 20 sektorer er representert. Landene som er representert med flest rapporter er Palestina, Tanzania, Mosambik og Nepal. Sektorene med flest rapporter er styresett og sivilt samfunn, miljø og klima, kvinners rettigheter og likestilling.

 • Tverrgående tema: Kvinners rettigheter/likestilling (gender) var inkludert som tverrgående hensyn i de fleste av gjennomgangene, 84 prosent. Anti-korrupsjon var inkludert i 62 prosent, menneskerettigheter i 51 prosent og klima/miljø i 45 prosent.

 • Resultater: Alle rapporter, 95 prosent, forsøker å si noe om resultatoppnåelse på outcome-nivå.

____________________________

                          
This mapping study was done in preparation for an evaluation of the quality and use of reviews and decentralized evaluations in the management of Norwegian development cooperation. The evaluation is carried out in 2016.

The preparatory study mapped and collected reviews and decentralized evaluations commissioned by the aid administration in the period 2012-2015. Reports commissioned by the Evaluation Department are not part of scope of the study. The study mapped aspects of the contents of the reports, but did not assess the quality of the analysis.

Findings

 • Number of reports: The mapping identified close to 300 reports from the period 2012-2015. This amounts to an average of 75 reviews per year.

 • Commissioning units: The reviews were mainly commissioned by embassies and Norad (just over 100 reports each during the period). A relatively small number (20 reports) was commissioned by the Ministry of Foreign Affairs. 

 • Implementation: Most of the reviews (86 per cent) were carried out by external consultants. 9 per cent of reviews were carried out by mixed teams, with both external and internal team members. 4 per cent were carried out by teams with only internal members. It is primarily Norad that uses internal and mixed teams.

 • Geographical and DAC-sector coverage: In total, 40 countries and 20 sectors are represented. Countries represented with the highest number of reports are Palestine, Tanzania, Mozambique and Nepal. Sectors with the highest number of reports are Government and Civil Society, Environment and Gender.

 • Cross-cutting issues: Gender was included as a cross-cutting issue in most of the reviews, 84 per cent. Anti-corruption was included in 62 per cent, human rights in 51 per cent, and climate/environment in 45 per cent.

 • Results: All of the reports, 95 per cent, address results at outcome level.
Publisert 07.07.2016
Sist oppdatert 07.07.2016