Mid-term review of Bangladesh Mahila Parishad

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2013
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Marit Haug, team leader, Salma Akhter, Nurul Wahab
 • Bestilt av: --
 • Land: Bangladesh
 • Tema: Kvinner og likestilling
 • Antall sider: 63
 • Serienummer: 4/2013
 • ISBN: 978-82-7548-678-1
 • ISSN: --
frontpage image
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

BMP- kjemper for et rettssystem som arbeider for kvinner    

Kvinner i Bangladesh har fått et bedre liv i løpet av de siste 10-20 årene. Familieplanlegging, mer tilgang til utdanning og arbeid har endret situasjonen for mange. Sammenligner en Bangladesh med andre land i Sør Asia skårer landet spesielt høyt på kvinners tilgang til utdannelse. Bedring i kvinners livsvilkår tilskrives ofte den økonomiske utviklingen. En annen årsak til bedring kan tilskrives innsatsen til alle de store frivillige organisasjonene i Bangladesh.

Gjennom 40 år har Bangladesh Mahila Parishad (BMP)vært den mest sentrale kvinneorganisasjonen i Bangladesh. BMP er en landsdekkende sosial bevegelse som arbeider sammen med andre kvinneorganisasjoner, faglige organisasjoner og myndighetene.  BMP er medlems-basert og har mer enn 100 000 medlemmer fordelt på 2400 komiteer. Medlemmene, både sentralt i landet og i distriktene, arbeider som frivillige. Organisasjonen har bare 87 fast ansatte. Norge har støttet BMP siden 1990. Kjernen i den nåværende støtten går til BMP’s arbeid med juridisk støtte og megling knyttet til vold mot kvinner.

I desember 2012 ble den norske og danske støtten til BMP’s program gjennomgått av Dr. Marit Haug (NIBR), Salma Akther og Nurul Wahab. I midtveisgjennomgangen blir BMPs effektivitet, resultater, innkjøpsrutiner samt oppfølging av tidligere anbefalinger fra  gjennomganger, vurdert.

BMP har oppnådd mye med støtten fra Norge og Danmark. Teamet fremhever bl.a.:

- BMP har lykkes i sitt påvirkningsarbeid for å få til lovendringer.  «Loven mot vold i hjemmet»; «den Hinduistiske ekteskapsloven», «Anti-Trafficking loven» og arbeidet med en ny lov mot seksuell trakassering er noen av lovene. BMP anser påvirkningsarbeidet for å få til en ny universell familie lov som det viktigste organisasjonen gjør.  På lokalt nivå er BMP synlig som en menneskerettighetsorganisasjon som bekjemper vold mot kvinner.

- Forut for siste nasjonale valg gjennomførte BMP en kampanje for å få kvinner valgt direkte til parlamentet. Målsettingen var at 1/3 av setene skulle gå til kvinner. Målet om 1/3 kvinner i parlamentet er BMPs viktigste mål for politisk endring.  I lokale valg har BMP støttet kvinnelige kandidater på ulike måter og dette har gitt god uttelling, 43 av 87 kandidater ble valgt.       

- «Bevegelsen» som arbeider for kvinners menneskerettigheter har blitt styrket. BMP samarbeider med et stort nettverk av organisasjoner og personer med juridisk, medisinsk og akademisk bakgrunn i dette arbeidet. I tillegg er BMP sekretariat for en Sosial Aksjons komite (SAC). I senere år har BMP prioritert forholdet til media, noe som har resultert i en mer omfattende dekning av tema knyttet til kvinner og likestilling.        

BMP har mye å lære andre organisasjoner når det gjelder strategisk arbeid, bl.a. hvorledes organisasjonen operasjonaliserer det «rettighetsbaserte arbeidet» og hvorledes BMP arbeider med rekruttering av ungdom og organisasjonsbygging.

Konsulentteamet påpeker imidlertid at BMP møter mange av de samme utfordringene som andre organisasjoner: Det har blitt tyngre å rekruttere folk til frivillig arbeid. Konsulentteamet anbefaler BMP om å gjennomføre en studie av «frivillighet» for å finne ut hvilke insentiver som motiverer til frivillig arbeid. Videre anbefales BMP og arbeide med tema som kan engasjere ungdom.

Konsulentteamet skriver at rapportering og oppfølging er en «akilleshæl» for de fleste organisasjoner, og spesielt for prosess-orienterte organisasjoner som BMP. Det å finne gode indikatorer er en utfordring ettersom «styrking av det sivile samfunn», «juridiske reformer»; «utvikling av media» som regel er kaotiske endringsprosesser. Konsulentteamet anbefaler derfor BMP om å utarbeide et rapporteringssystem som er tilpasset organisasjonenes læringsbehov, i stedet for å lage et system som skal tilfredsstille teknokratenes behov. Denne anbefalingen fra konsulentteamet bør også vi i Norad ha i tankene neste gang vi kommenterer på resultatrammeverket i program.

   

     

 

Publisert 25.01.2013
Sist oppdatert 16.02.2015