Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012

Om publikasjonen

 • Utgitt: juli 2013
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Nordic Consulting Group
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Næringsutvikling
 • Antall sider: 114
 • Serienummer: 9/2013
 • ISBN: 978-82-978-82-7548-704-7
 • ISSN: --
Gjennomgang søknadsbasert støtte til næringslivet
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne gjennomgangen av Norads søknadsbaserte støtteordning for næringslivet for perioden 2009 - 2012 vurderer om ordningen er i tråd med målet om å bidra til næringsutvikling og fattigdomsbekjempelse gjennom langsiktige og bærekraftige investeringer i utviklingsland. Fokus for studien er støtteordningene forstudier og pilotprosjekt/prøveproduksjon, og opplæring.

Støttemottakernes vurderinger av betydningen og effekten av støtten er at den i stor grad er i samsvar med formålet om å redusere risiko og styrke bærekraften i investeringene. Kost-nytte forholdet mellom omfang av støtten og etableringer/utviklingseffekter er brukbar, men kan økes. Få bedrifter opplevde at Norads krav til samfunnsansvar påvirket deres egen tilnærming på området. Saksbehandlingsprosessen for ordningen får gode skussmål, men det er rom for forbedringer særlig etter at støtte er innvilget. Bedriftene etterlyste mer rådgivning og oppfølging fra Norad, bedre koordinering mellom støtteordningene, flere støtteformer, større støttevolum over lengre tid, og tilrettelegging for erfaringsutveksling mellom bedriftene.

De største utviklingseffektene var bidrag til å etablere eller trygge lokale arbeidsplasser, samt omfattende intern opplæring og teknologioverføring. Kvinner var i mindretall som ansatte. De fleste av bedriftene eksporterte varer eller tjenester, som er mer kunnskapskrevende enn det lokale markedet. Så langt kunne flertallet av bedriftene kun vise til begrensede lokale ringvirkninger og beskjedne økonomiske resultater, med noen klare unntak.

Bedriftene tok betydelig grad av samfunnsansvar overfor sine ansatte og miljøet, og holdt en høy etisk standard. Spørsmål kan stilles ved et flertall av bedriftenes fokus på faglige rettigheter og likestilling, og et mindretall innen etikk og miljø.

Publisert 04.07.2013
Sist oppdatert 16.02.2015