Gender Review Royal Norwegian Embassy in Dar es Salaam, Tanzania

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2013
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: The Review Team comprised of Gørild Mathisen (Senior Adviser, Norad) and Kari T. Thorsen (Senior
 • Bestilt av: The Royal Norwegian Embassy in Dar es Salaam
 • Land: Tanzania
 • Tema: Kvinner og likestilling
 • Antall sider: 30
 • Serienummer: 9/2012
 • ISBN: 978-82-7548-672-9
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Likestillingsgjennomgang i Tanzania

Norads likestillingsteam gjennomførte i 2012 på oppdrag fra Ambassaden i Dar es Salaam en likestillingsgjennomgang ved ambassaden. Hensikten med likestillingsgjennomgangen var kapasitetsbygging og styrking av ambassadens innsats for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet. Gjennomgangen omfattet både program- og prosjektforvaltningen samt dialogen med bilaterale og multilaterale partnere. Norads likestillingsgjennomganger har en deltakende karakter og vektlegger gjensidig læring.

Tanzania har vært samarbeidsland for Norge i nesten 50 år, og siden 1970 tallet har landet vært en av de største mottakerne av norsk bistand. Dette har ført til sterke og varige forbindelser på både institusjonelt og individuelt nivå, og dette utgjør et viktig grunnlag for samarbeid også innenfor kvinners rettigheter og likestilling. Vektlegging av multilaterale tilnærminger er felles for norsk og tanzaniansk politikk, og utgjør en viktig plattform for felles innsats.

Ambassaden er opptatt av kvinners rettigheter og likestilling i sitt arbeid, og ønsker å styrke innsatsen for å arbeide med dette innenfor de ulike sektorene som man allerede er engasjert i.  Man har opprettet strukturer og prosesser som skal bidra til å opprettholde fokuset på likestilling i det daglige arbeidet. Det er imidlertid flere måter å gjøre innsatsen mer helhetlig og systematisk på.  I rapporten fra gjennomgangen anbefales det bl.a at ambassaden:

 •  Utarbeider en intern plan for arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling. En slik plan kan bidra til å gjøre innsatsen mer helhetlig, effektiv, fokusert, systematisk og resultatorientert.
 • Viderefører arbeidet med å systematisere og institusjonalisere likestillingsinnsatsen i forbindelse med program- og prosjektforvaltningen. Dette kan blant annet gjøres gjennom å utvikle noen grunnleggende krav til partnerne i forhold til deres integrering av likestilling, og formidle disse gjennom en veileder eller sjekkliste.
 • Fortsetter den gode innsatsen for å integrere hensynet til likestilling og kvinners rettigheter innenfor de sentrale sektorene hvor man arbeider i dag, særlig energi, olje og klima/skog.
 • Setter kvinners rettigheter og likestilling på agendaen for interne møter på en jevnlig basis, og behov for opplæring av medarbeiderne på dette feltet vurderes fortløpende.
 • Fokuserer på å arbeide «smart» ved å følge opp partnernes innsats, og vektlegge kvinners rettigheter og likestilling i forbindelse med rapportering og møter.
 • Velger ut eventuelle nye prosjekter/programmer med vekt på likestilling i forhold til hvordan de kan styrke likestilling og kvinners rettigheter innenfor etablerte sektorinnsatser. 
 • Er konsistent i sin bruk av relevante arenaer og prosesser for å kommunisere vektleggingen av likestilling, gjerne i samarbeid med andre bi- og multilaterale partnere, og støtte lokale endringsagenter – ikke nødvendigvis gjennom finansiell støtte, men for eksempel gjennom å fungere som døråpner for disse på ulike arenaer hvor ambassaden har innpass. Det kan være en fordel å utarbeide ett eller flere budskap som kan formidles i den politiske dialogen, basert på Tanzanias egne mål og forpliktelser.
 • Vurderer å ytterligere styrke sin profil og synlighet som forkjemper for likestilling på landnivå, med fokus på felles målsettinger og utfordringer, og ved aktivt å bruke norske erfaringer som eksempler der dette er relevant.
Publisert 17.01.2013
Sist oppdatert 16.02.2015