Prinsipper for Norads støtte til sivilt samfunn i Sør

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2009
 • Serie: --
 • Type: Strategier
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Sivilt samfunn
 • Antall sider: 26
 • Serienummer: --
 • ISBN: ISBN 978-82-7548-398-8
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Sammendrag


Norad ønsker å gjennomføre en gradvis omlegging av støtten til sivilt samfunn i Sør som blir gitt gjennom frivillige norske bistandsaktører og andre NGO-kanaler.


Seks føringer, her også kalt 'prinsipper', skal lede an i kampen mot fattigdom og undertrykking. Disse legger vekt på demokratisering, sivilsamfunnets egenverdi og betydning som utviklingsaktør, videre på faktorer som fremmer utvikling, på resultater og på innsats mot korrupsjon. Prinsippene krever bedre dokumentasjon enn tidligere av den merverdien som faktisk kommer ut av samarbeidet mellom norske aktører og deres partnere i Sør. Det er et mål at aktørene i sivilt samfunn i Sør skal bli mer førende i slike partnerskap.

St.meld.nr.13 (2008-2009) slår fast at norske utviklingsorganisasjoner må vurdere effektiviteten i sitt eget arbeid og sin rolle innenfor en helhetlig utviklingsagenda i landene der de jobber. Stortingsmeldingen framhever også at et mangfoldig og dynamisk sivilt samfunn er et viktig supplement til folkevalgte strukturer og en forutsetning for en demokratisk utvikling.
Det er Norads oppgave å bistå organisasjonene i gode helhetsanalyser, og samtidig være en kritisk pådriver for at de bidrar til å realisere regjeringens ambisjon om å gjøre bistand til et dynamisk element i den norske utviklingspolitikken. Det betyr bl.a. å utfordre dem til å identifisere nye partnere i Sør; til gå nye veier og mestre de utfordringer dette innebærer, stimulere til bedre resultater og bistå dem i kampen mot korrupsjon.


Norad legger vekt på at mest mulig av virksomheten skal starte og slutte i Sør, og vil derfor nedprioritere støtten til konferanser, møter og seminarer som primært henvender seg til bistandsbransjens egne aktører. Videre er Norad åpen for å samarbeide med organisasjoner som står for utradisjonelle synspunkter og løsninger i utviklingsarbeidet. Forsøk med nye og innovative støtteformer til sivile aktører i fattige land vil ha som siktemål å styrke lokalt eierskap, øke bistandsaktørenes ansvar overfor sine målgrupper, og i større grad enn hittil få bistand fram til fattigfolk, særlig til dem som bor på landsbygda.


Prinsippene erstatter Norads gamle retningslinjer fra 2001. Overordnede retningslinjer for tilskuddsforvaltningen og regelverk for de aktuelle ordninger utgjør Norads verktøysett for forvaltning, tilsyn og kontroll av norsk støtte til sivilt samfunn i Sør. Prinsippene anvendes på Norads forvaltning av tre komplementære kanaler. Den viktigste kanalen både strategisk og finansielt er støtten via norske frivillige aktører til organisasjoner i Sør. Den suppleres av støtte til internasjonale NGOer og av støtte direkte fra Norad til sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør.

Publisert 28.05.2009
Sist oppdatert 16.02.2015