Handlingsplan mot kjønnslemlestelse : handlingsplan 2008-2011

Om publikasjonen

 • Utgitt: februar 2008
 • Serie: --
 • Type: Handlingsplan
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Barn, Kvinner og likestilling, Helse, Menneskerettigheter
 • Antall sider: 36
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Kjønnslemlestelse representerer alvorlige overgrep med store helsemessige og sosiale konsekvenser for jentene som rammes. Overgrepene må bekjempes gjennom et langsiktig og målrettet arbeid med fokus på forebygging og holdningsendring. Alle må gjøre et krafttak, og samarbeidet mellom berørte grupper og fagmiljøer må styrkes. Å hindre overgrepene er det langsiktige målet. Samtidig må jenter og kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse få relevant og god behandling. Handlingsplanen understreker dette.

Gjennom handlingsplanen skal arbeidet mot kjønnslemlestelse forankres enda tydeligere hos nasjonale, regionale og kommunale myndigheter. Det er ønskelig med tett samarbeid mellom myndighetene og berørte grupper. Det skal derfor opprettes en nasjonal rådgivningsgruppe som ledd i dette samarbeidet.

Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom syv departementer. Barne- og likestillingsdepartementet koordinerer innsatsen mot kjønnslemlestelse.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015