Årsrapport om norsk bilateral bistand 2006

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2007
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: Utenriksdepartementet
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 44
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-225-7
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Samlet norsk bistand i 2006 var på 18,9 milliarder kroner. Av dette var
den bilaterale (inkludert den multi-bilaterale) bistand på 12,6 milliarder
kroner. Det ble gitt norsk bilateral bistand til 114 land i 2006. Denne støtten gikk gjennom nasjonale myndigheter, sivile samfunnsorganisasjoner (norske, lokale og regionale) og gjennom multilaterale institusjoner (øremerkede tilskudd). Bistanden har gått til både langsiktig samarbeid, humanitær innsats, fredsbyggingstiltak, forsknings- og næringslivssamarbeid.
Denne rapporten gir en nærmere oversikt over det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 25 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midt-Østen som mottok mest bistand i 2006. Rapporten fokuserer på resultater fra prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen.
Ingen av resultatene som beskrives kommer av norsk bistand alene.
Det norske bidraget er alltid bare ett av flere som kommer i tillegg til
den viktigste innsatsen, den som landene selv står for.

Høsten 2007 ble Norads første årlige resultatrapport utgitt. I den
er informasjon fra gjennomganger, evalueringer og forskningsrapporter
sammenstilt og den norske bistanden satt inn i en større sammenheng.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015