Oppfølging av evalueringer

På grunnlag av hver evaluering lages en plan for hvordan anbefalingene skal følges opp.  

Når en evalueringsrapport er ferdig, lager evalueringsavdelingen et notat til ledelsen (departementsråden) i Utenriksdepartementet eller Klima- og miljødepartementet, avhengig av hvem som har ansvar for den bistanden som er evaluert.

Notatet presenterer avdelingens egne vurderinger og anbefalinger, med særlig vekt på eventuelle resultater av evalueringen som tilsier strategiske endringer i norsk utviklingspolitikk eller som kan gi budsjettmessige konsekvenser. Notatet sendes til departementet sammen med evalueringsrapporten.

På grunnlag av dette notatet lages et forslag til oppfølging fra den avdeling, etat eller utenriksstasjon (ambassade) som er ansvarlig for den bistanden som er evaluert. Ledelsen i departementet beslutter deretter hvilke anbefalinger som skal følges opp, av hvem, og når.

Denne oppfølgingsplanen skal være ferdig og formidlet til berørte parter innen seks uker.

Innen ett år skal den ansvarlige avdeling rapportere til departementets ledelse, med kopi til evalueringsavdelingen i Norad, om hvilke tiltak som er gjort for å følge opp evalueringen. Oppfølgingsrapporten blir publisert på norad.no.

Disse oppfølgingsprosedyrene er beskrevet i Instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning.

I tillegg arbeider evalueringsavdelingen i Norad med å formidle resultatene av evalueringen til de som måtte ha nytte av det i sitt arbeid og til andre interesserte.

Publisert 10.07.2014
Sist oppdatert 16.02.2015