Oppfølging av evalueringer

På grunnlag av hver evaluering lager Avdeling for evaluering anbefalinger for hvordan arbeidet bør følges opp.  Ansvarlig departement beslutter hvordan anbefalingene tas videre.  

Når en evalueringsrapport er ferdig, lager Avdeling for evaluering et notat til ledelsen (departementsråden) i Utenriksdepartementet eller Klima- og miljødepartementet, avhengig av hvem som har ansvar for den bistanden som er evaluert.  

Notatet presenterer avdelingens egne vurderinger og anbefalinger, med særlig vekt på eventuelle resultater av evalueringen som tilsier strategiske endringer i norsk utviklingspolitikk eller som kan gi budsjettmessige konsekvenser. Notatet sendes til departementet sammen med evalueringsrapporten. 

På grunnlag av dette notatet vurderer ansvarlig departement om det er behov  for beslutninger og/eller oppfølgingsplaner, inkludert eventuell publisering av disse.  

Oppfølgingsprosedyrene er beskrevet i Evalueringsstrategi med prosedyrer, som spesifisert under Instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning, gjeldende fra 1.januar 2022. 

I tillegg arbeider avdelingen med å gi informasjon til allmennheten gjennom å offentliggjøre evalueringsrapporter, utarbeide nyhetsmeldinger og kommunisere funn fra evalueringer på en hensiktsmessig måte til interessenter og allmennheten. De gir også ut en årsrapport om evalueringsoppgaven.  

Evalueringsavdelingens oversendelsesnotat, samt oppfølgingsplaner fra departementene der slike er besluttet, er tilgjengelig sammen med publikasjonen på norad.no/evaluering.  

Publisert 10.07.2014
Sist oppdatert 16.02.2015