Tropisk skog og røyk
Foto: Espen Røst, Panorama

Ny evaluering av Norges Internasjonale Klima- og Skogsatsing (KOS)

Bevaring av tropisk regnskog er viktig for å redusere karbonutslipp og å oppnå bærekraftsmålene. Siden oppstarten i 2008 har Norges Internasjonale Klima og Skogsatsing (KOS), tildelt nesten 40mrd NOK til dette formålet. Av dette har 5,9 milliarder blitt tildelt sivilsamfunnsorganisasjoner.

Hvordan sikre samspill og synergier i støtten til det sivile samfunn? Dette er spørsmålet som er undersøkt i en ny evaluering fra Avdeling for evaluering i Norad. Formålet med evalueringen er å bidra med kunnskap som kan bidra til å styrke forvaltningen av denne støtten.

Evalueringen gir innsikt i flere aspekter som er viktige for å oppnå synergier mellom de ulike prosjektene som støttes gjennom KOS initiativet ”, sier Siv Lillestøl, fungerende direktør i Avdeling for Evaluering i Norad.   

Lillestøl påpeker at - de viktigste funnene bygger oppunder behovet for en mer systematisk tilnærming til å samle, analysere og bruke kunnskap for å forme utlysninger og tilpasse prosjektsykluser. Videre er det viktig å tydeliggjøre målene og hvordan de ulike innsatsområdene henger sammen for å kunne tilrettelegge for bedre sammenheng mellom prosjekter og mellom ulike nivåer av forvaltning.

Oppdatert kunnskap om rettigheter: Rapporten påpeker også viktigheten av å styrke det rettighetsbaserte fokuset i Norads forvaltning av støtten til sivilsamfunnet. Urfolksrettigheter er en sentral del av KOS sin støtte til sivilt samfunn, men det er behov for mer kunnskap om hvordan KOS aktiviteter samsvarer med Norges internasjonale traktatforpliktelser i henhold til Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) sin konvensjon nr. 169.

Evalueringsfunnene vil bli presentert på et internt seminar 24 april.

Rapporten kan lastes ned og leses her.

 
Publisert 23.04.2024
Sist oppdatert 23.04.2024