Internrevisjonens årlige rapport om varslingssaker 2023

About the publication

 • Published: February 2024
 • Series: --
 • Type: --
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: --
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 47
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-195-5
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Årsrapport for Norads varslingsarbeid 2023

Mottakere av tilskudd fra Norad har ansvar for å sikre at alle offentlige midler blir benyttet i samsvar med tilskuddsavtalen, og at bruken kan dokumenteres slik avtalen krever. God forebygging og risikostyring vil redusere sannsynligheten for at midler misligholdes. Ved mistanke om misligheter, skal tilskuddsmottager og ansatte i bistandsforvaltningen umiddelbart rapportere forholdet. Nulltoleranse for korrupsjon og andre typer økonomiske misligheter er et generelt prinsipp i norsk bistandsarbeid.

Norads internrevisjon mottar og behandler saker med mistanke om økonomiske misligheter eller seksuell utnyttelse, misbruk eller seksuell trakassering som berører Norads midler.  I 2023 innførte Norad et krav i standard avtalemaler at også mistanker om SEAH av slik karrakter at de bør undersøkes må rapporteres til Norad. I 2023 mottok Norad ni slike varsler.

Årsrapporten om varslingssaker inneholder enkelte av resultatene fra dette arbeidet gjennom 2023. Norad mottok 108 varsler om mulig økonomisk mislighold i 2023. Av disse ble det åpnet utredning i 65 saker. I flertallet av sakene kan det slås fast vesentlig mangelfull oppfølging fra Norads tilskuddsmottaker til dennes samarbeidspartner. Rapporten viser hvilke former for sanksjoner som ble iverksatt. Og beløpene som måtte tilbakebetales som følge av avtalebruddene. Om lag 16,5 millioner kroner ble tilbakebetalt. Avtalebruddene var i 22 land, og underslag var den mest utbredte formen for mislighet.

Årsrapporten betoner at forebyggingsarbeid er mer kostnadseffektivt enn å reagere når noe har gått galt. Det gis gode råd for hvordan å bruke regnskapsinformasjon som del av oppfølging av  tiltak. Og det vises erfaringer fra de første 31 stikkprøvene som internrevisjonen har utført hos sluttmottakere av Norad-midler. Disse testene er ikke erstatning av  regulær oppfølging og revisjon, men kartlegger særlig korrupsjonsutsatte områder i administrasjonen av bistand for å avdekke svakheter før misligheter inntreffer.  Dette forebyggende arbeidet og arbeidet med utredning av varsler har mange sammenfallende konklusjoner. Blant annet at svakheter ved anskaffelsesprosessen og forhold knyttet til lønn og godtgjørelser er blant prosessene hvor internkontrollen oftest svikter. Rapporten poengterer at regulære regnskapsrevisjoner sjelden fanger opp økonomiske misligheter. Og at det ofte skal liten innsats til for å rette opp mangler, om ledelsen har oppmerksomhet på dette.

Published 13.03.2024
Last updated 13.03.2024