Tilbakebetaling av misligholdte bistandsmidler

Presiseringer om tilbakebetaling av misligholdte midler fra Norads varslingsteam.
Avtalen Norad har med tilskuddsmottakere setter rammen for oppfølging av prosjektet.
 
I tilfeller av økonomiske misligheter, er hovedregelen at misligholdte midler skal betales tilbake. Dette fremgår av Utenriksdepartementets dokument «Praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter» av 21.12.2018.
 
Økonomiske misligheter er her brukt som et samlebegrep for økonomiske forhold som er ulovlige eller som innebærer misbruk av Norads midler. 

Tilbakebetaling til prosjekt

I dokumentet «Praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter» fremgår det også at i enkelte tilfeller og på gitte betingelser kan tap som følge av misligheter eller mislighold av avtale dekkes ved at tilskuddsmottaker tilbakebetaler det aktuelle beløpet til prosjektet.

Seks betingelser

Utenriksdepartementet har fastsatt seks betingelser for at misligholdte midler kan betales tilbake til prosjektet. Nedenfor gjengis disse med noen utdypninger laget av Norad:
 
1. Tilskuddsmottaker har selv avdekket forholdet
 
Tilskuddsmottaker har i tråd med tilskuddsavtalen ansvar for god økonomistyring helt ut til sluttbruker. Avdekkingen kan ha skjedd som resultat av monitorering eller kontroll utført av tilskuddsmottaker eller av en avtalepartner lenger ut i tilskuddskjeden.
 
Varsel fra en ekstern til et ledd i tilskuddskjeden er å anse i tråd med betingelsen, gitt at mottaker av varselet håndterer dette i tråd med interne varslingsrutiner, og /eller på en ansvarlig måte.
 
2. Tilskuddsmottaker har umiddelbart varslet UD/Norad
 
Myndighetene må ha blitt varslet av den som har avtale med myndighetene uten ugrunnet opphold for at betingelsen skal være innfridd. Det kan ikke settes en tidsfrist, for saksforhold vil være ulike.
 
Avhengig av forholdets karakter, kan det være akseptabel grunn for tilskuddsmottaker til først å avklare om forholdet, evt. varselet, er innlysende grunnløst. Allikevel må umiddelbart tolkes slik at det oftere er snakk om dager enn uker.
 
3. Tilskuddsmottaker har etablert god internkontroll for forvaltning og er ikke selv vesentlig å laste for avviket
 
Tilskuddsmottaker må ha påsett at internkontrollen forut for og i perioden der misligholdet skjedde var tilfredsstillende.
 
Lederinvolvering i misligheten eller misligholdet vil i utgangspunktet innebære at betingelsen ikke er innfridd. Likeså dersom svikten i internkontrollen har vart over lang tid og er av vesentlig karakter.
 
Likeså om revisor eller dokumenter fra gjennomganger o.l. tidligere har påpekt de svakheter i internkontrollen som ble eksponert under mislighets- eller misligholdshendelsen, uten at tilskuddsmottakeren eller dennes partner har fulgt opp og iverksatt relevante risikoreduserende tiltak.
 
Manglende giverkoordinering eller annen form for fravær av åpenhet kan også innebære at betingelsen ikke er innfridd.
 
4. Staten holdes skadesløs
 
Momentet vil inngå i en helhetlig skjønnsvurdering.
 
5.  Forhold som muliggjorde avvik er ryddet opp i, og departementet/Norad mener det er sannsynliggjort at midlene vil bli bruk på forsvarlig vis og i tråd med rammene for avtalen
 
Etablering av (nye) avbøtende tiltak for å redusere risikoen på det området som var eksponert av misligholdet er en forutsetning.

Ofte utføres vurderingen av internkontrollen i forbindelse med mislighets- eller misligholdshendelsen av en ekstern uavhengig part, som for eksempel en revisor eller en gransker. Det kan også være aktuelt å akseptere tilskuddsmottakers egen vurdering.
 
Andre ganger må myndighetene pålegge særskilte tiltak eller utredninger for å ha forsikring om at internkontrollen er forsvarlig. Tilskuddsmottakers samlede håndtering av forholdet (avdekking, gransking, reaksjon/sanksjonering og oppfølging) vil vurderes.

6. Tilskuddsmottaker har anmeldt forholdet til politiet, der dette er realistisk.
 
Av nulltoleransenotatet av 21. desember 2018 fremgår at … Så fremt det er rettslig grunnlag for det, er forholdet anmeldt. Unntak fra dette, f.eks. fordi anmeldelse ikke er tilrådelig på grunn av manglende rettssikkerhet, skal avtales med Utenriksdepartementet.
 
Betingelsen er innfridd når tilskuddsmottaker har vurdert om anmeldelse skal foretas og myndighetene stiller seg bak denne. Tilskuddsmottaker kan pålegges å få utført juridisk vurdering av om forholdet skal anmeldes.
Publisert 11.07.2019
Sist oppdatert 11.07.2019