Stans i videre utbetalinger ved mistanke om mislighold

Presiseringer om stans i videre utbetalinger ved mistanke om misligholdte bistandsmidler fra Norads varslingsteam.

Frys er ikke ment som en straff, men skal bidra til at midler ikke går tapt.

Gjennom behandling av et stort antall varsler om misligheter (522 registrerte meldinger frem til juli 2019) har Norad erfaring i fortolkning av rapporterte mistanker, og ikke rent sjeldent konstateres det at tilsynelatende uvesentlige avvik kan skjule stort eller systemisk mislighold.

Målrettet tiltak

Frys som etableres vil alltid søkes å være mest mulig målrettet. Det vil si at det er midler til de formålene det knyttes usikkerhet til som fryses. Om deler av prosjektet kan fortsette uten forhøyet risiko, og dersom det er tillit til gjennomførende aktører, så vil frys tilrettelegges så ikke «tredjepart» rammes.

De aller fleste forhold som varsles inn, og følgelig også de aller fleste frys som pålegges, omhandler mistanker om misligheter hos implementerende organisasjon, som ofte er en partner/underleverandør av Norads tilskuddsmottaker.

I perioden 1. januar 2018 til 10. juli 2019 åpnet Norads varslingsteam 90 nye varslingssaker. I 41 av disse ble midler frosset ved opprettelsen. I syv av disse ble frys opphevet eller delvis opphevet (ofte til lønn og nødvendige kostnader for å opprettholde minimumsdrift) etter henstilling fra og dialog med tilskuddsmottakeren. Årsaken var at avbøtende tiltak var iverksatt mens utredning pågikk. Stadig oftere fryser tilskuddsmottakerne selv støtten ved mistanke før de varsler Norad. Det er svært sjeldent at Norad ikke imøtekommer tilskuddsmottakers begrunnede ønske om hel eller delvis opphevelse av frys.
 

Om bruk av stans i videre utbetalinger

 I Utenriksdepartementets dokument «Praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter» av 21.12.2018 gjøres det rede for stans i videre utbetalinger i kapittel 3.1:

Ved begrunnet mistanke om økonomiske misligheter hos en mottaker av departementets midler, uavhengig av årsak, skal som hovedregel alle overføringer til mottakeren under en tilskuddsavtale umiddelbart stanses inntil saken er utredet og adekvate, risikodempende tiltak er gjennomført der det er aktuelt. Stans vil normalt bare gjelde utbetalinger under den aktuelle avtalen.

Det kan i blant være uklart hva som er en «begrunnet mistanke» om økonomisk mislighet.  Begrepet er juridisk og praktisk omdiskutert, ref. internasjonal debatt om hva som er «credible allegations». Ulike ståsteder og faglig bakgrunn kan være årsak til ulik tolkning.

I avtalene som Norad inngår med NGOene, General Conditions, artikkel 15, fremgår det at tilskuddsmottaker skal “Organize its operations and internal control systems in a way that financial irregularities are prevented and detected” og Do its utmost to prevent and handle financial irregularities within and related to the Activity”.

I avtalenes Specific Conditions artikkel 5 fremgår det at “All disbursements are conditional upon the Grant Recipient’s continued compliance with the requirements of the Agreement, ( …... ). Norad may withhold disbursements in accordance with article 17 of the General Conditions if it finds that the requirements of the Agreement have not been met”.

Publisert 11.07.2019
Sist oppdatert 11.07.2019