Endrer korrupsjonsregler

Nye retningslinjer belønner tidlig varsling og god internkontroll om organisasjoner selv oppdager korrupsjon, underslag eller andre former for økonomisk mislighold. Se betingelsene som må være oppfylt.
Norge har nulltoleranse for korrupsjon i bistanden. I korrupsjonssaker som omhandler norske midler, har det vært et krav at tilskuddsmottakere må betale tilbake til Utenriksdepartementet eller Norad tilsvarende sum som er underslått eller misbrukt.
 
Dette kravet oppleves i enkelte tilfeller som en dobbelstraff for tilskuddsmottakerne. Norad forvalter i underkant av 30 prosent av det totale bistandsbudsjettet, blant annet søknadsbaserte tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. I tilfeller hvor pengene er borte, tapt i eksempelvis underslag, må organisasjonen betale tilbake tilsvarende sum til norske myndigheter. I tillegg kommer eventuelle merkostnader som behovet for å erstatte midlene i selve prosjektet og eventuelle forsinkelser som følge av misligholdelsen.
 
- Om en organisasjon avdekker en utro tjener og at penger har gått tapt, får de samtidig et krav om tilbakebetaling til Norad. Slik blir de økonomiske konsekvensene dobbelt så store. Vi har fått tilbakemeldinger på at det kan oppleves som urettferdig, forteller avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad. 

Belønner tidlig varsling

Utenriksdepartementet har laget nye retningslinjer for praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter. De nye retningslinjene åpner opp for at det misligholdte beløpet etter en nøye vurdering kan betales tilbake til prosjektet fremfor til norske myndigheter.
 
De nye retningslinjene gjelder også midler forvaltet av Norad.
 
Hovedregel vil fremdeles være at misligholdte midler skal betales tilbake til Norad. Men i visse tilfeller vil tilskuddsmottakere – etter de nye retningslinjene – kunne betale tapte beløp tilbake til prosjektet, fremfor tilbake til Norad. Slik skal prosjektene kunne fortsette som planlagt. Dette vil kun være tilfelle om visse betingelser er oppfylt.
 
To absolutte betingelser for dette er at tilskuddsmottaker selv avdekker forholdet og umiddelbart varsler til Norad. I tillegg kan ikke tilskuddsmottakeren selv være vesentlig å laste, og må ha etablert god internkontroll. Målet er å gi et insentiv til å ha gode rutiner for å forebygge misligheter samt å avdekke slike saker og å melde fra så snart noe oppdages.
 
Se alle betingelsene i faktaboksen nederst i saken.

Varslingsteam

Norad har et eget varslingsteam som håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler. I Utenriksdepartementet er det Sentral kontrollenhet som behandler saker knyttet til midler forvaltet av departementet.
 
I 2018 mottok varslingsteamet i Norad 85 varsler. I løpet av året ble det opprettet 52 nye varslingssaker. Av 43 saker som ble ferdigbehandlet i fjor, krevde Norad tilbakebetaling i 36 saker. Til sammen ble over 11,3 millioner tilbakebetalt.
 
- Penger som går til bistand skal gå til formålene, ikke til korrupsjon eller andre former for misbruk av bistandsmidler. For å lykkes med å bekjempe korrupsjon er vi avhengige av at organisasjonene vi samarbeider med har gode systemer for å begrense risiko for slike hendelser og rutiner som kan avdekke om noe skjer, understreker Fone. 

Nye retningslinjer

For at tilbakebetaling skal kunne skje til prosjektet og ikke til Norad, er det absolutte betingelse at tilskuddsmottaker
 
  • selv har avdekket forholdet, og
  • umiddelbart varslet Norad.
 
I tillegg vil Norads varslingsteam foreta en konkret vurdering, hvor følgende momenter vil bli tillagt særlig vekt:

  • Staten er holdt skadesløs
  • Tilskuddsmottaker har etablert god internkontroll for forvaltningen av midlene
  • Tilskuddsmottaker er ikke selv vesentlig å laste for avviket
  • Så fremt det er rettslig grunnlag for det, er forholdet anmeldt. Unntak fra dette, f.eks. fordi anmeldelse ikke er tilrådelig på grunn av manglende rettssikkerhet, skal avtales med Norad.
  • Forhold som muliggjorde avvik er ryddet opp i, og Norad mener det er sannsynliggjort at midlene vil bli brukt på forsvarlig vis og i tråd med rammene for avtalen.
Publisert 27.03.2019
Sist oppdatert 27.03.2019