Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring

Norads varslingsteam har siden september 2012 mottatt 17 varsler om mulige økonomiske misligheter.

I samme periode har 11 saker blitt avsluttet med reaksjon. Totalt for disse 11 sakene er det tilbakebetalt 1.243.911 norske kroner.

Se flere detaljer på Utenriksdepartementets nettsider.

Norad mottok totalt 36 varsler om økonomiske misligheter i 2012, og avsluttet totalt 29 saker. 41 saker er fortsatt under behandling hos varslingsteamet.

Rapporter om økonomisk mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomisk misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på www.regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Første gang en  oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. Den gangen offentliggjorde Sentral kontrollenhet i UD en egen rapport om økonomiske misligheter fra desember 2007 frem til 31.08.2011. Les hele rapporten her.

For ytterligere informasjon, kontakt Norads varslingsteam.

Publisert 21.01.2013
Sist oppdatert 16.02.2015