Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring

Norads varslingsteam har siden juli 2012 mottatt seks varsler om mulige økonomiske misligheter, og i samme periode er to avsluttet med reaksjon.

Totalt for de to sakene er det tilbakebetalt 233.155 norske kroner. De to sakene gjelder prosjekter i Danmark og Mongolia.

Les hele saken på utenriksdepartementets nettsider

Med ajourføringen fra siste kvartal, har Norad mottatt 62 varsler om økonomiske misligheter for hele tidsperioden sett under ett. 20 av disse sakene er nå avsluttet, 12 av dem med reaksjoner. 42 saker er fortsatt under behandling.

Rapporter om økonomisk mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomisk misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på www.regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Første gang en  oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. Den gangen offentliggjorde Sentral kontrollenhet i UD en egen rapport om økonomiske misligheter fra desember 2007 frem til 31.08.2011. Les hele rapporten her.

For ytterligere informasjon, kontakt Norads varslingsteam.

Publisert 16.10.2012
Sist oppdatert 16.02.2015