Veiledning for sluttrapportering

Veiledning finnes på engelsk her.

Norad vil akseptere ethvert rapportformat som dekker elementene beskrevet i artikkel 2 i avtalens del 2 (generelle vilkår) og eventuelle tilleggselementer inkludert i avtalens del 1 (spesifikke vilkår). Rapporten bør holdes kort (helst ikke mer enn 15-20 sider), i tillegg kommer vedlegg.

Vennligst sjekk avtalen for rapporteringskrav og tilpass rapporten ved behov.

Rapporteringskravene for sluttrapport, økonomirapport og revisjon står nedfelt i avtalen med Norad, se artikkel 6.1 og 7 i avtalens del 1 (spesifikke vilkår) og artikkel 3, 4 og 5 i avtalens del 2 (generelle vilkår). Innsendingsfrist er også spesifisert i avtalen.

Sluttrapport skal gi en kort og konsis analyse av prosjektet/programmet for hele avtaleperioden ifht. resultater slik disse er beskrevet i avtalen. Rapporteringen skal skje på overordnet og/eller aggregert nivå.

Følgende skal legges ved sluttrapporten:

  1. Oppdatert resultatinformasjon (resultatrammeverk eller tilsvarende opplegg for resultatstyring)
  2. Økonomirapport med revidert prosjektregnskap
  3. Revisjonsberetning og eventuelt management letter
  4. Eventuelle evalueringer eller andre gjennomganger av prosjektet (hvis disse ikke er blitt delt med Norad tidligere)

Rapporteringen skal være ifht. siste godkjente søknad, resultatrammeverk (eller tilsvarende), budsjett, etc. 

Rapporten skal dateres og signeres av bemyndiget representant for tilskuddsmottaker som bekrefter at opplysningene gitt i rapporten er korrekte.

Listen nedenfor er ingen mal men kun ment som en veiledning om hvilke tema vi forventer dekket i rapporten.

1. Generelt

1.1 Navn på tilskuddsmottaker:

1.2 Norads avtalenummer:   

1.3 Norads avtaletittel:

1.4 Samlet tilskudd for avtalen:

1.5 Avtalens støtteperiode (dd.mm.åå-dd.mm.åå):

1.6 Rapporten gjelder følgende periode (dd.mm.åå-dd.mm.åå):

1.7 Implementeringsland:

2. Resultater og læring

2.1 Oppsummering

Redegjør for resultatene oppnådd gjennom hele avtaleperioden ifht. hvordan disse er beskrevet i avtalen. Analyser prosjektets bidrag til endring på outcome-nivå. Sannsynliggjør bidrag til effekter på impact-nivå. Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.2 Vesentlige avvik fra siste godkjente søknad og/eller plan

I hvilken grad er prosjektet gjennomført som planlagt? Reflekter rundt avvik og erfaringer. Se artikkel 2 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.3 Risiko

Gi en kort oppdatering om overordnet risikostyring forbundet med gjennomføringen av prosjektet, inkludert hvordan risiko har blitt identifisert, forebygget og håndtert.

Risiko for negative effekter på de tverrgående hensyn (menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, klima og miljø, og antikorrupsjon) skal alltid redegjøres for. Se artikkel 2 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.4 Kostnadseffektivitet

Gi en kort vurdering av prosjektets kostnadseffektivitet, av hvordan de oppnådde resultatene står i forhold til kostnadene for å gjennomføre prosjektet. Illustrer ved eksempler. Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.5 Bærekraft

Gjør en vurdering av bærekraften av resultatene prosjektet har oppnådd (vil disse kunne opprettholdes, eventuelt styrkes senere?). Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.6 Læring

Beskriv de viktigste lærdommene fra prosjektet. Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

3. Evaluering/gjennomgang

3.1 Evalueringer og gjennomganger

Har det vært gjennomført evalueringer eller gjennomganger av prosjektet som ikke tidligere er oversendt Norad? Hvis ja, beskriv hovedfunnene kort og legg ved rapporten(e) hvis ikke annet er avtalt.

4. Økonomirapport og revisjon

4.1 Vesentlige avvik fra siste godkjente budsjett

Kommenter og begrunn vesentlige avvik (positive og negative) mellom faktiske kostnader (regnskap) og siste godkjente budsjett. Se artikkel 3 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

Kommenter eventuelle forbehold i revisors beretning.

5. Andre rapporteringskrav

Kontroller avtalen for eventuelt andre rapporteringskrav. Redegjør i tråd med avtalen. Legg gjerne inn under-overskrifter ved behov.

Publisert 28.02.2023
Sist oppdatert 28.02.2023